oбщина Сандански подписа Договор за проект „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19

На 18.02.2021 г. община Сандански подписа Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-5.001-0094-C01 по проект „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Сандански“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Общата сума на допустимите разходи  възлиза на 48 114,00 лв.

Срокът  за изпълнение на Договора е до 27.04.2021 г.

„3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Сандански“ е проект, с който се гарантира приготвянето на разнообразна, качествена, балансирана топла храна, която ще подпомогне  уязвимите жители на общината, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Дейността “Приготвяне на топъл обяд” ще се изпълнява в периода от 01.01.2021 г. до 27.04.2021 г., който включва 81 работни дни, без почивни и празнични дни. Общият брой на лицата, на които ще се предоставя топъл обяд е 200. Същите попадат в обхвата на определените целеви групи, както следва:

– Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

– Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

– Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Предвидени за изпълнение са и съпътстващи мерки, които се изразяват индикативно в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд, съобразно индивидуалните им нужди за:

– възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;

– ползването на административни общински услуги, съдействие за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията, свързани с въведените противоепидемични мерки и др.

– други форми на индивидуална подкрепа, съдействие, консултиране, реализирани в отговор на конкретно установени нужди и проблеми на представителите на целевите групи с цел преодоляване на последствията продължителната социална изолация.

Приготвянето на топлия обяд ще се осъществява от Домашен социален патронаж към община Сандански. Същият разполага с добра материално-техническа база за приготвяне на храна и осъществяване процеса на раздаване, в съответствие с изискванията на чл. 12 от Закона за храните.


Проект № BG05FMOP001-5.001-0094-C01 3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Сандански“  се извършва с финансовата подкрепа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и подкрепата на ЕС, чрез Агенция за социално подпомагане.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *