Bъвеждат мерки срещу Covid-19 на Общинския пазар в Гоце Делчев

Мерките са с цел ограничаване разпространението на Covid-19 в Гоцеделчевско. З А П О В Е Д № 660 от 22.10.2020 г. относно прилагане на временните противоепидемични мерки по организиране на пазар в гр. Гоце Делчев по време на извънредната епидемична обстановка
На основание чл. 44, ал. 1, т. 2, 4 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във т. 18 от заповед №РД-01-603 от 13.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, предвид препоръките на Областния оперативен щаб и заповед №РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Управителят на „Общински пазари“ ЕООД да организира дейността на пазара в гр. Гоце Делчев като се спазват стриктно противоепидемичните мерки, включително:
1. Дезинфектиране на площадките за селскостопански и промишлени стоки два пъти дневно (сутрин и вечер);
2. Разполагане на стоки на маси и сергии – по график, от 6,30 до 8,30 часа сутрин;
3. Продавачите да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им.
4. На видно място да се постави информация за гражданите, че плодовете и зеленчуците преди каквото и да е използване следва да бъдат добре измити, както и да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.
5. Оформяне на входове и изходи, разделяне на потребителските потоци за селскостопанския и промишлен пазар;
6. Ограничаване със сигнална лента на масите за селскостопанския пазар и сергиите за промишления пазар;
7. Търговските обекти на територията на „Общински пазари“ ЕООД да работят при спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски за лице или предпазен шлем от търговци и потребители и осигуряване на дезинфектанти на входа;
8. Контрол на входа по отношение броя на лицата – недопускане струпване на хора и спазване на дистанция от 1,5 метра;
9. Поставяне на информационни и указателни табели за посока на движение, спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски за лице или шлемове от търговци и потребители.
10. В офисите на „Общински пазари“ ЕООД задължително се използват дезинфектанти за ръце на входа, защитни маски за лице или шлемове от служителите и клиенти. Да се осигури дистанция от 1.5 метра при обслужването.
ІІ. Условията за функциониране на пазар могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
ІІІ. Контрол по спазване на условията за функциониране на пазара ще се осъществява от представител на Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград, служба – гр. Гоце Делчев.
ІV. Правилата на т. І са задължителни за изпълнение при функциониране на пазари в населените маста на общината.
V. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината.
VІ. Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лиц,а за сведение и изпълнение.
ВАЛЕРИ САРАНДЕВ
За кмет на община Гоце Делчев,
зам.-кмет на община, определен
със заповед №656/20.10.2020 г.
loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *