Хороскоп за 9 март !

ОВЕН

Денят е под­ходящ за про­даж­би или сдел­ки с нед­ви­жи­мо иму­щес­тво. По-лес­но от оча­ква­ния­та ви ще се осъ­щест­вят фи­нан­со­ви­те опе­ра­ции, кои­то са ви необ­хо­ди­ми. Въп­ре­ки всич­ко из­бягвай­те под­пис­ва­не­то на кон­крет­ни до­ку­мен­ти. Из­ча­кай­те, пре­ди око­нча­тел­но да взе­ме­те важ­ни ре­ше­ния.

ТЕЛЕЦ

Съд­ба­та е бла­гос­клон­на към ко­лек­тив­ни­те на­чи­на­ния. Лес­но на­ми­ра­те дос­тъп до влия­тел­ни лич­нос­ти. Не взе­май­те зае­ми. Дре­бен фи­нан­сов про­пуск мо­же да пов­ле­че зна­чи­тел­ни до­пъл­ни­тел­ни раз­хо­ди и мно­жес­тво неп­рия­тнос­ти. Не се до­вер­явай­те на поз­на­ти по от­ноше­ние на па­ри.

БЛИЗНАЦИ

Днес влия­тел­на лич­ност ще ви ока­же ис­тин­ска ус­лу­га, из­клю­чи­тел­но по­лез­на за ра­бо­та­та, с коя­то се за­ни­ма­ва­те. Въп­ре­ки доб­ро­то на­ча­ло ще ви бъ­де труд­но да се отъ­рси­те от чувс­тво­то на обе­зве­ре­нос­т. През цяло­то вре­ме ще ви се стру­ва, че ос­та­на­ли­те са­мо ви кри­ти­ку­ват и бло­ки­рат уси­лия­та ви.

РАК

Де­ца­та днес оп­ре­де­ле­но ще трябва да бъ­дат на­ка­за­ни. Те май са заб­ра­ви­ли свое­то място и за­дъл­же­ния­та си в се­мей­ство­то. На­пом­не­те им, че и те имат някои от­го­вор­нос­ти. Вие не мо­же­те да се то­ва­ри­те с всич­ко. За раз­нооб­ра­зие днес мо­же да си поз­во­ли­те мал­ко лич­ни удо­волс­твия, но не пре­кал­явай­те.

ЛЪВ

Под­ход­ящо вре­ме да пре­ка­ра­те някол­ко спо­кой­ни дни вкъ­щи. До­ри да се на­ла­га да ра­бо­ти­те, опи­тай­те се да бъ­де­те кол­ко­то се мо­же по­ве­че вре­ме у до­ма.  Въз­мож­но е да се по­чувс­тва­те ле­ко по­тис­на­ти. Мо­же би сте умо­ре­ни от об­щу­ва­не­то с хо­ра и от на­тис­ка, кой­то уп­ражн­яват вър­ху вас на­пос­ле­дък.

ДЕВА

Се­га ве­че се на­ми­ра­те в ци­къл, къ­де­то уча­стие­то в гру­пи, прес­лед­ва­щи ху­ма­ни­тар­ни клау­зи, се ока­зва пло­дот­вор­но. И не­ка прия­те­ли­те ви не бъ­дат пос­лед­ни­те, кои­то да нау­чат за ва­ши­те на­деж­ди и меч­ти. За из­вес­тно вре­ме из­бягвай­те блъс­ка­ни­ци­те и пуб­лич­ни­те из­яви. Не се преу­мор­явай­те.

ВЕЗНИ

Мо­же да се опи­та­те да по­го­во­ри­те с на­чал­ни­ка си за по­ви­ше­ние. Но трябва пред­ва­ри­тел­но да об­мис­ли­те как­ви са зас­лу­ги­те ви, за­що­то днес ще ви бъ­де труд­но да об­щу­ва­те. Пъ­ту­ва­ния­та през днеш­ния ден ще ви стру­ват скъ­по и ще ви ра­зо­ча­ро­ват. Род­ни­на мо­же да ви съоб­щи неп­рия­тна вест.

СКОРПИОН

Сякаш сте на сед­мо­то не­бе. Ус­пе­ли сте да се ов­ла­дее­те. Днес ще от­де­ли­те вре­ме за лич­ни­те си же­ла­ния. От­но­ше­ния­та меж­ду вас и парт­ньо­ра ви са ве­ли­ко­леп­ни. Се­га по­ве­че от всяко­га се чувс­тва­те по-близ­ки и необ­хо­ди­ми един на друг. Раз­го­вор с де­те­то ще ви на­ка­ра да се за­мис­ли­те за от­но­ше­ние­то си към не­го.

СТРЕЛЕЦ

Ако има­те неп­рия­тнос­ти по да­нъч­ни въп­ро­си, вре­ме е да се объ­рне­те към спе­циа­лист. Що се от­нася до някои въп­ро­си, свър­за­ни с до­ма ви, край­но вре­ме е да взе­ме­те не­ща­та в свои ръ­це. Парт­ньо­ри­те и прия­те­ли­те мо­гат да по­мог­нат, но без­край­ни­те дис­ку­сии няма въоб­ще да ви бъ­дат от пол­за. Действията ви ще са продиктувани от припряност и ще допускате грешки.

КОЗИРОГ

Оне­зи от вас, кои­то уча­стват в ху­ман­ни на­чи­на­ния, ве­роя­тно ще от­бе­ле­жат нап­ре­дък, ако са дип­ло­ма­тич­ни. Въз­мож­но е да впе­чат­ли­те важ­ни лич­нос­ти, ако ус­пее­те да до­ка­же­те, че дър­жи­те на ко­лек­ти­ва. Не по­каз­вай­те своя­та лип­са на са­моу­ве­ре­ност, на­со­че­те се нап­ра­во към ос­нов­на­та те­ма. Печелившата позиция за вас днес е изчаквателната, нека други да вземат решенията.

ВОДОЛЕЙ

Ра­бо­та, включ­ва­ща гри­жи за дру­ги­те, ще вър­ви доб­ре. Оне­зи от вас, кои­то ръ­ко­водят няка­къв дом или бол­ни­ца, ще трябва да пое­мат за­дъл­же­ния­та си.  На­чал­ни­кът ви ще бъ­де до­во­лен от уси­лия­та ви. Но влас­ти­те мо­же да се ока­жат до­сад­ни. Из­гу­бен до­ку­мент мо­же  да ви съз­да­де проб­ле­ми. Също така внимавайте за личните си вещи, не бъдете разпилени в действията си.

РИБИ

Ве­роя­тно ще пъ­ту­ва­те, за да се срещ­не­те с из­клю­чи­тел­но важ­на лич­ност. Не е из­клю­че­но да трябва да се спра­ви­те с неп­рия­тна но­ви­на, свър­за­на със се­мей­ство­то ви. Се­мей­ни­те проб­ле­ми ка­то че ли ще ви поп­ре­чат да се по­за­бавл­ява­те. Въз­мож­но е да от­ло­жи­те со­циа­лен ан­га­жи­мент, който не е от голяма важност за вас, но не го отлагайте до безкрай, други се нуждаят от решението му.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *