Хороскоп за 9 март !

Хороскоп за 9 март !

ОВЕН

Денят е под­ходящ за про­даж­би или сдел­ки с нед­ви­жи­мо иму­щес­тво. По-лес­но от оча­ква­ния­та ви ще се осъ­щест­вят фи­нан­со­ви­те опе­ра­ции, кои­то са ви необ­хо­ди­ми. Въп­ре­ки всич­ко из­бягвай­те под­пис­ва­не­то на кон­крет­ни до­ку­мен­ти. Из­ча­кай­те, пре­ди око­нча­тел­но да взе­ме­те важ­ни ре­ше­ния.

ТЕЛЕЦ

Съд­ба­та е бла­гос­клон­на към ко­лек­тив­ни­те на­чи­на­ния. Лес­но на­ми­ра­те дос­тъп до влия­тел­ни лич­нос­ти. Не взе­май­те зае­ми. Дре­бен фи­нан­сов про­пуск мо­же да пов­ле­че зна­чи­тел­ни до­пъл­ни­тел­ни раз­хо­ди и мно­жес­тво неп­рия­тнос­ти. Не се до­вер­явай­те на поз­на­ти по от­ноше­ние на па­ри.

БЛИЗНАЦИ

Днес влия­тел­на лич­ност ще ви ока­же ис­тин­ска ус­лу­га, из­клю­чи­тел­но по­лез­на за ра­бо­та­та, с коя­то се за­ни­ма­ва­те. Въп­ре­ки доб­ро­то на­ча­ло ще ви бъ­де труд­но да се отъ­рси­те от чувс­тво­то на обе­зве­ре­нос­т. През цяло­то вре­ме ще ви се стру­ва, че ос­та­на­ли­те са­мо ви кри­ти­ку­ват и бло­ки­рат уси­лия­та ви.

РАК

Де­ца­та днес оп­ре­де­ле­но ще трябва да бъ­дат на­ка­за­ни. Те май са заб­ра­ви­ли свое­то място и за­дъл­же­ния­та си в се­мей­ство­то. На­пом­не­те им, че и те имат някои от­го­вор­нос­ти. Вие не мо­же­те да се то­ва­ри­те с всич­ко. За раз­нооб­ра­зие днес мо­же да си поз­во­ли­те мал­ко лич­ни удо­волс­твия, но не пре­кал­явай­те.

ЛЪВ

Под­ход­ящо вре­ме да пре­ка­ра­те някол­ко спо­кой­ни дни вкъ­щи. До­ри да се на­ла­га да ра­бо­ти­те, опи­тай­те се да бъ­де­те кол­ко­то се мо­же по­ве­че вре­ме у до­ма.  Въз­мож­но е да се по­чувс­тва­те ле­ко по­тис­на­ти. Мо­же би сте умо­ре­ни от об­щу­ва­не­то с хо­ра и от на­тис­ка, кой­то уп­ражн­яват вър­ху вас на­пос­ле­дък.

ДЕВА

Се­га ве­че се на­ми­ра­те в ци­къл, къ­де­то уча­стие­то в гру­пи, прес­лед­ва­щи ху­ма­ни­тар­ни клау­зи, се ока­зва пло­дот­вор­но. И не­ка прия­те­ли­те ви не бъ­дат пос­лед­ни­те, кои­то да нау­чат за ва­ши­те на­деж­ди и меч­ти. За из­вес­тно вре­ме из­бягвай­те блъс­ка­ни­ци­те и пуб­лич­ни­те из­яви. Не се преу­мор­явай­те.

ВЕЗНИ

Мо­же да се опи­та­те да по­го­во­ри­те с на­чал­ни­ка си за по­ви­ше­ние. Но трябва пред­ва­ри­тел­но да об­мис­ли­те как­ви са зас­лу­ги­те ви, за­що­то днес ще ви бъ­де труд­но да об­щу­ва­те. Пъ­ту­ва­ния­та през днеш­ния ден ще ви стру­ват скъ­по и ще ви ра­зо­ча­ро­ват. Род­ни­на мо­же да ви съоб­щи неп­рия­тна вест.

СКОРПИОН

Сякаш сте на сед­мо­то не­бе. Ус­пе­ли сте да се ов­ла­дее­те. Днес ще от­де­ли­те вре­ме за лич­ни­те си же­ла­ния. От­но­ше­ния­та меж­ду вас и парт­ньо­ра ви са ве­ли­ко­леп­ни. Се­га по­ве­че от всяко­га се чувс­тва­те по-близ­ки и необ­хо­ди­ми един на друг. Раз­го­вор с де­те­то ще ви на­ка­ра да се за­мис­ли­те за от­но­ше­ние­то си към не­го.

СТРЕЛЕЦ

Ако има­те неп­рия­тнос­ти по да­нъч­ни въп­ро­си, вре­ме е да се объ­рне­те към спе­циа­лист. Що се от­нася до някои въп­ро­си, свър­за­ни с до­ма ви, край­но вре­ме е да взе­ме­те не­ща­та в свои ръ­це. Парт­ньо­ри­те и прия­те­ли­те мо­гат да по­мог­нат, но без­край­ни­те дис­ку­сии няма въоб­ще да ви бъ­дат от пол­за. Действията ви ще са продиктувани от припряност и ще допускате грешки.

КОЗИРОГ

Оне­зи от вас, кои­то уча­стват в ху­ман­ни на­чи­на­ния, ве­роя­тно ще от­бе­ле­жат нап­ре­дък, ако са дип­ло­ма­тич­ни. Въз­мож­но е да впе­чат­ли­те важ­ни лич­нос­ти, ако ус­пее­те да до­ка­же­те, че дър­жи­те на ко­лек­ти­ва. Не по­каз­вай­те своя­та лип­са на са­моу­ве­ре­ност, на­со­че­те се нап­ра­во към ос­нов­на­та те­ма. Печелившата позиция за вас днес е изчаквателната, нека други да вземат решенията.

ВОДОЛЕЙ

Ра­бо­та, включ­ва­ща гри­жи за дру­ги­те, ще вър­ви доб­ре. Оне­зи от вас, кои­то ръ­ко­водят няка­къв дом или бол­ни­ца, ще трябва да пое­мат за­дъл­же­ния­та си.  На­чал­ни­кът ви ще бъ­де до­во­лен от уси­лия­та ви. Но влас­ти­те мо­же да се ока­жат до­сад­ни. Из­гу­бен до­ку­мент мо­же  да ви съз­да­де проб­ле­ми. Също така внимавайте за личните си вещи, не бъдете разпилени в действията си.

РИБИ

Ве­роя­тно ще пъ­ту­ва­те, за да се срещ­не­те с из­клю­чи­тел­но важ­на лич­ност. Не е из­клю­че­но да трябва да се спра­ви­те с неп­рия­тна но­ви­на, свър­за­на със се­мей­ство­то ви. Се­мей­ни­те проб­ле­ми ка­то че ли ще ви поп­ре­чат да се по­за­бавл­ява­те. Въз­мож­но е да от­ло­жи­те со­циа­лен ан­га­жи­мент, който не е от голяма важност за вас, но не го отлагайте до безкрай, други се нуждаят от решението му.

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *