Хороскоп за 6 април !

Хороскоп за 6 април !

ОВЕН

Денят ви пре­дос­тавя мно­го емо­ции, кои­то ви въо­ду­шев­яват и са при­чи­на за мал­ко еу­фо­рич­но­то ви нас­трое­ние. Има­те ос­но­ва­ние за­ра­ди ра­дос­тни­те съ­би­тия днес, но е ху­ба­во да пре­цен­ява­те реак­ции­те и дей­ствия­та си. Не сте зас­тра­хо­ва­ни от греш­ки.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те втор­ник e пло­до­но­сен. Си­гу­рен ус­пех и си­гур­ни пе­чал­би – някои от кои­то нео­чак­ва­ни. Мно­го по­лез­ни са сре­щи­те и кон­так­ти­те и ве­роя­тно ка­саят из­год­ни пред­ло­же­ния. Раз­чи­тай­те на прия­те­ли и хо­ра с въз­мож­нос­ти, за­що­то точ­но чрез тях е най-гол­яма­та ви реа­ли­за­ция днес.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те мо­гат да раз­чи­тат на ис­тин­ски прия­тен втор­ник. Бла­гоп­рия­тни­те тен­ден­ции са в по-за­си­лен вид за да­ми­те. Впро­чем за всич­ки са ха­рак­тер­ни до­ми­ни­ра­щи­те по­зи­ции в си­туа­ция­та и ва­ша­та бор­бе­ност да­ва ус­пеш­но нап­рав­ле­ние на ма­те­риал­ни­те въп­ро­си.

РАК

Дос­та емо­цио­нал­ни са Ра­ци­те, осо­бе­но да­ми­те. Дей­стви­тел­но във втор­ник ще има­те по­вод за при­пов­диг­на­то и ра­дос­тно нас­трое­ние, но об­мисл­яйте дей­ствия­та си, за­що­то сте объ­рка­ни и мо­же да сгре­ши­те. Мно­го ве­роя­тно е да ви се на­ло­жи да взе­ме­те бър­зо ре­ше­ние за нап­ра­ве­но­то ви пред­ло­же­ние.

ЛЪВ

От­кри­ват се бла­гоп­рия­тни въз­мож­нос­ти и най-сил­ният ви коз са сре­щи­те и кон­так­ти­те, осо­бе­но по про­фе­сио­нал­на ли­ния. Лъ­во­ве­те днес при раз­го­вор с ше­фо­ве мо­гат да се над­яват на из­год­ни и пе­че­лив­ши пред­ло­же­ния. Денят е мно­го под­ходящ за справ­яне с фи­нан­сов проб­лем.

ДЕВА

За Де­ви­те втор­ник ще бъ­де праз­ни­чен ден. При­чи­ни­те са от фи­нан­со­во и про­фе­сио­нал­но ес­тес­тво. Кон­так­ти­те с прия­те­ли съ­що носят ра­дост, но пред­ло­же­ния за ра­бо­та от стра­на на же­ни е ху­ба­во вни­ма­тел­но да об­мисл­яте. Не би­ва да из­бър­зва­те с ре­ше­ние­то си, взе­ме­те пред­вид и чуж­до мне­ние.

ВЕЗНИ

Чу­де­сен ден за Вез­ни­те. Да­ми­те са в по-сил­на по­зи­ция за ус­пех и те­зи от Вез­ни, чия­то ра­бо­та е свър­за­на с банкиране, мо­гат да раз­чи­тат на важ­ни при­до­бив­ки за до­ма. Ос­вен то­ва за всич­ки от зо­дия­та са ва­лид­ни фи­нан­со­ви­те пе­чал­би днес. Пред­стои ви пъ­ту­ва­не, свър­за­но с биз­не­са.

СКОРПИОН

Денят е бла­гоп­рия­тен и пре­дос­тавя въз­мож­нос­ти в раз­лич­ни нап­рав­ле­ния за осъ­щест­вява­не на на­ме­ре­ния­та ви. Из­глеж­да по­ве­че­то от вас ще се ор­иен­ти­рат към фи­нан­со­ви дей­ствия. Си­гур­ни са пе­чал­би­те ви. Денят е мно­го под­ходящ за кон­так­ти, но­во раз­ви­тие и прос­пе­ри­тет.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те са “пред пра­га” на но­во фи­нан­со­во въз­раж­да­не. За по­ве­че­то от вас то­ва раз­ви­тие е за­ви­си­мо от служебните кон­так­ти, кои­то днес ще осъ­щес­тви­те. В пред­ва­ри­тел­ни­те раз­го­во­ри има още един чо­век, кой­то по-къс­но ще от­пад­не и инициативата е във вас. Ще направите последни уточнения по проект, с който се занимавате отдавна. Параметрите ще ви удовлетворят напълно.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те са нас­трое­ни за лю­бов, но втор­ник е един от ярко пер­спек­тив­ни­те им дни от слу­же­бен и биз­нес ха­рак­тер. По­зи­тив­ни­те тен­ден­ции се от­насят с ед­нак­ва сте­пен за из­рас­тва­не в ка­рие­ра­та и за при­до­бив­ки. Дори и се получи някакво недоразумение, бързо ще се изясни. Тъй че днес е по-важ­но да се ор­иен­ти­ра­те към биз­нес кон­так­ти­те.

ВОДОЛЕЙ

Втор­ник е прия­тен ден,  ус­пе­хи­те ви са из­вън съм­не­ние и те ка­саят всякак­ва дей­ност. Под­кре­па­та за някои от вас ид­ва от стра­на на прия­те­ли, а дру­ги ще се пол­зват от бла­го­раз­по­ло­же­ние­то на ше­фо­ве­те си. Някакви промени ще настъпят в еедневието ви. Денят се от­кроя­ва и с фи­нан­со­ви при­до­бив­ки, свързани с вашата професионална работа или неочакван късмет от лотарията.

РИБИ

Къс­ме­тът не е объ­рнал гръб на Ри­би­те и денят ще е ус­пе­шен за тях. То­ва има от­но­ше­ние към оне­зи, кои­то са дос­та­тъч­но от­го­вор­ни и ще до­ве­дат де­ла­та си док­рай. Из­бягвай­те спо­ро­ве­те в служ­ба­та, както и с половинката си, за­що­то то­ва са­мо ще за­гу­би вре­ме­то си и ще си създадете неприятности. На­ли­це е ха­зар­тен шанс само ако имате правилна преценка.

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *