Хороскоп за 5 април !

Хороскоп за 5 април !

ОВЕН

По­не­дел­ник за­поч­ва мно­го доб­ре за вас. По­ве­че­то Ов­ни са вед­ри, за то­ва има как­то су­бек­тив­ни, та­ка и обе­ктив­ни при­чи­ни. От пър­ви­те е важ­но да се от­бе­ле­жат лю­бов­ният им­пулс и спо­де­ле­на­та ин­тим­ност. Денят поз­вол­ява при­до­бив­ки, но при ди­рек­тна ра­бо­та с па­ри бъ­де­те вни­ма­тел­ни.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те е ха­рак­тер­но нор­мал­но­то раз­ви­тие на за­да­чи­те през деня. Мал­ци­на оба­че ще се въз­пол­зват от спо­кой­ни­те ус­ло­вия, кои­то пред­ла­га по­дел­ник. По-гол­яма част от Тел­ци­те са ам­би­ци­ра­ни за па­рич­ни пе­чал­би и не е из­клю­че­но да дей­ства­те неп­ра­во­мер­но за пос­ти­га­не­то им.

БЛИЗНАЦИ

Из­вес­тна до­за аг­ре­сия има у пред­ста­ви­те­ли­те на зо­дия­та, но денят е твър­де бла­гоп­рия­тен и най-ве­роя­тно няма да ви се на­ло­жи да дей­ства­те твър­до. По­ло­жи­тел­ни пос­ти­же­ния са въз­мож­ни от про­веж­да­не на пре­го­во­ри или де­ло­ви раз­го­во­ри с ва­ши­те ра­бо­то­да­те­ли.

РАК

Ва­ша­та ра­бот­на сед­ми­ца за­поч­ва труд­но. На Ра­ци­те се на­ла­га да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни на слу­жеб­но­то място и из­вън не­го, тъй ка­то да­де­нос­ти­те за деня са ло­ши и ще при­чинят за­гу­би. Съ­щес­тву­ват из­вес­тни въз­мож­нос­ти за па­рич­ни при­до­бив­ки, как­то и ус­пеш­ни де­ло­ви кон­так­ти.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те са на доб­ри по­зи­ции и по­ве­че­то от вас са убе­де­ни в реа­ли­за­тор­ски­те си ка­чес­тва. Но в по­не­дел­ник не мо­же­те да раз­чи­та­те са­мо на то­ва. В служ­ба­та ще се появят неп­ред­ви­де­ни об­стоя­телс­тва, кои­то би­ха мог­ли да съ­сипят деня ви. Въз­мож­но е да пос­лед­ват за­гу­би.

ДЕВА

Из­ра­зи­тел­на е ак­тив­нос­тта на Де­ви­те в по­не­дел­ник за пъл­но­то осъ­щест­вява­не на слу­жеб­ни­те за­да­чи. До­ри по­ве­че­то от вас ще дей­стват по нов на­чин днес и не е из­клю­че­но да ви хрум­не но­ва идея за още по-пъл­но­цен­на реа­ли­за­ция. По­ло­жи­тел­но раз­ви­тие имат кон­так­ти­те.

ВЕЗНИ

Ху­ба­во е да при­ло­жи­те по­ве­че во­ле­ви уси­лия, за да ов­ла­дее­те нер­ви­те си, тъй ка­то днес сте по­дат­ли­ви на раз­лич­ни про­во­ка­ции. Те са ха­рак­тер­ни за до­ма и на ра­бот­но­то място. При из­пъл­не­ние на слу­жеб­ни­те си за­дъл­же­ния е на­ло­жи­тел­но да бъ­де­те из­клю­чи­тел­но вни­ма­тел­ни.

СКОРПИОН

По­не­дел­ник ще спо­ма­га за всич­ки де­ла на Скор­пио­ни­те, от кои­то оба­че трябва да се из­клю­чат ан­га­жи­мен­ти­те във фи­нан­со­ва­та сфе­ра. Тук съ­щес­тву­ват все още неизя­сне­ни фак­то­ри, кои­то мо­гат да до­ве­дат до кон­фрон­ти­ра­не при съд­руж­ни­ци­те в биз­не­са. Про­фе­сио­нал­ният ден ще бъ­де ус­пе­шен.

СТРЕЛЕЦ

В по­не­дел­ник е необ­хо­ди­мо да бъ­де­те пос­ле­до­ва­тел­ни в из­пъл­не­ние­то на за­да­чи­те си. То­ва е за­дъл­жи­тел­но за ва­шия про­фе­сио­на­лен ден. Ина­че ще пос­лед­ват за­гу­би. Ха­рак­тер­ни са кон­так­ти­те за реа­ли­зи­ра­не на па­рич­ни пе­чал­би. Про­ти­во­ре­чия в биз­не­са не се из­ключ­ват. Ползотворен ден за онези от вас, които са заети с изкуство. Ще им спори в заниманията.

КОЗИРОГ

Взаи­моот­но­ше­ния­та на ра­бот­но­то място се ха­рак­те­ри­зи­рат с нап­ре­же­ние, но ва­шият ден е до­бър и с ус­пех ще из­пъл­ни­те за­да­чи­те си. Ху­ба­во е да из­бягва­те лич­ни­те раз­пра­вии. Сил­но из­ра­зе­но е нап­ре­же­ние­то в сре­ди­те на биз­не­са. От­стра­не­те фак­то­ри­те, пре­че­щи за нор­мал­ни­те взаи­моот­но­ше­ния, ако зависят от вашето дипломатично отношение или действайте с твърда ръка.

ВОДОЛЕЙ

Ус­пе­шен е по­не­дел­ник за вас. В служ­ба­та има нап­ре­же­ние, но то ми­на­ва пок­рай вас. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви, ако ра­бо­ти­те с ин­стру­мен­ти или еле­ктри­чес­тво, за да пре­дот­вра­ти­те еве­нтуал­ни ава­рии или зло­по­лу­ки. По­ве­че­то от вас имат фи­нан­сов шанс в по­не­дел­ник само ако съумеят да да разгадаят знаците, които им праща съдбата. Късметът няма да ви изневери.

РИБИ

За ед­на част от Ри­би­те по­не­дел­ник е дос­та до­бър и оче­рта­ва при­до­бив­ки. Дру­ги­те имат се­риоз­ни проб­ле­ми и все още не мо­гат да на­мерят на­чин за справ­яне. Възможностите ви са ограничени от фактори, които не можете да пренебрегнете. Днес не се из­ключ­ват някои слу­жеб­ни неп­рия­тнос­ти. Не съ­щес­тву­ват га­ран­ции за за­до­во­ли­тел­ни ре­зул­та­ти при ра­бо­та с фи­нан­си.

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *