Хороскоп за 4 август !

Хороскоп за 4 август !

ОВЕН

Ва­ши­те прак­ти­чес­ки въз­мож­нос­ти в сряда са ог­ра­ни­че­ни и под­влас­тни на об­стоятелс­тва, с кои­то трябва да се съоб­раз­ява­те. За смет­ка на то­ва ана­ли­тич­нос­тта и раз-съж­де­ния­та ви са на ви­со­ко ни­во и се­га ще дос­тиг­не­те до важ­ни из­во­ди от­нос­но някои бъ­де­щи дей­ствия, свър­за­ни с ва­шия про­фе­сио­на­лен жи­вот. Дей­ствай­те це­лена­со­че­но.

ТЕЛЕЦ

За вас най-глав­но­то е да не вли­за­те в сло­ве­сен дву­бой с ав­то­ри­те­ти в служ­ба­та или об­щес­тво­то. Та­къв опит неп­ре­мен­но ще ста­не при­чи­на за за­гу­ба. Има­те ог­ром­ни по-тен­циал­ни въз­мож­нос­ти се­га и най-доб­рият на­чин да се въз­пол­зва­те от тях е гра­дивният. Сре­щи­те ви днес са от осо­бе­но зна­че­ние за вас, реа­ли­зи­рай­те ги.

БЛИЗНАЦИ

Днес из­цяло вла­дее­те си­туа­ция­та, но денят ще за­вър­ши ус­пеш­но са­мо ако бъ­де­те дос­та­тъч­но дип­ло­ма­тич­ни в дей­ствия­та и кон­так­ти­те си в служ­ба­та и ан­га­жи­мен­ти­те ви. За някои ра­бот­ният ден е свър­зан с де­ло­во пъ­ту­ва­не, кое­то ще ви да­де въз­можност да нау­чи­те важ­на до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция по про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си.

РАК

Днес ще си из­ясни­те някои въп­ро­си, кои­то до мо­мен­та са ви да­ва­ли фал­ши­ви надеж­ди. Но ого­рче­ние­то ви не трябва да пре­ми­не в от­чая­ние. Пред­прие­ме­те ак­тив­ни дей­ствия за пос­ти­га­не на на­ме­ре­ния­та си. Най-си­гур­ният на­чин е да по­тър­си­те помощ­та на прия­те­ли, а някои мо­гат да се над­яват на под­кре­па от стра­на на ко­ле­ги.

ЛЪВ

Не сте да­леч от осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та си, но днес ще ви бъ­де мно­го труд­но да нап­ра­ви­те крач­ка нап­ред към цел­та. Мно­го мис­ли­те, пре­ди да пред­прие­ме­те нещо, кое­то смята­те за пра­вил­но. Вни­ма­вай­те, пог­реш­на­та стъп­ка мо­же да се ока­же пос­лед­на. Най-гол­яма вре­да ще си при­чи­ни­те, ако се под­да­де­те на неук­ро­ти­ми­те си страс­ти.

ДЕВА

Доб­ро не­що са на­деж­ди­те, но ко­га­то гра­ни­чат с фан­та­зия, оби­кно­ве­но водят до ра-зо­ча­ро­ва­ние. Днес то мо­же да пос­лед­ва при вас по­ра­ди не­съв­сем пра­вил­на стра­тегия. По­доб­на опа­снос­т зап­лаш­ва биз­нес­ме­ни­те, кои­то по неп­ред­паз­ли­вост са да­ли сил­но оръ­жие /ин­фор­ма­ция/ в ръ­це­те на неп­рия­те­ли­те си. Па­зе­те се от не­доб­роже­ла­те­ли.

ВЕЗНИ

Днес ще ви пре­чи не­дос­та­тъч­ният ред, кой­то ще съ­пътс­тва де­ла­та ви, осо­бе­но ако пред­ме­тът им са фи­нан­си. За някои от вас няма да бъ­де труд­но да го осъ­щест­вят през деня, но по-гол­яма­та част ще бъ­де под влия­ние на емо­цио­нал­но нап­ре­же­ние, кое­то при же­ни­те ще дос­тиг­не ви­со­ка точ­ка. Вни­ма­вай­те да не скан­да­ли­зи­ра­те ситуа­ция­та.

СКОРПИОН

Днес трябва да бъ­де­те вни­ма­тел­ни, сряда е неп­рия­тна или по­не са­мо­чувс­твие­то и нас­трое­ние­то ви ще бъ­де по­ни­же­но. То­ва оби­кно­ве­но ви пра­ви аг­ре­сив­ни и пон­якога бру­тал­ни. Та­ка рис­ку­ва­те да про­ва­ли­те деня. Днес под въп­рос са ва­ши­те слу­жебни сре­щи, кои­то е въз­мож­но да от­пад­нат по обе­ктив­ни или не­за­ви­се­щи от вас при­чини.

СТРЕЛЕЦ

Нас­трое­ние­то ви в сряда е доб­ро и по всич­ко ли­чи, че на­деж­ди­те ви за ус­пе­шен ден ще се оп­рав­даят. Из­клю­че­ние правят фи­нан­си­те, с кои­то се­га не би­ва да се за­ни­мава­те. В та­зи на­со­ка няма да има­те ус­пех и по-доб­ре не опи­твай­те. Мно­го пло­до­носни са про­фе­сио­нал­ният ден и въз­мож­нос­ти­те ви за уре­жда­не на слу­жеб­ни  въп­ро­си. Напрегната е обстановката в дома ви, потушете скандалите.

КОЗИРОГ

Днес Ко­зи­ро­зи­те при­те­жа­ват вну­ши­те­лен ка­па­ци­тет и не би­ва да се драз­ни­те от отно­ше­ние­то на някои хо­ра към вас, за­що­то лес­но мо­же­те да из­ле­зе­те от рав­но­ве­сие и денят да пре­ми­не под сянка­та на не­га­тив­нос­тта. Та­ка са­ми ще ста­не­те при­чи­на за загу­ба. Оче­рта­ва се ус­пе­шен ра­бо­тен ден и за про­фе­сио­на­лис­ти, и за биз­нес­ме­ни. Възможностите ви са големи по отношение на служебни ангажименти.

ВОДОЛЕЙ

Меж­ду вас бе­зот­го­вор­ни­те са из­клю­чи­тел­но рядко явле­ние, но днес най-голям враг за вас е бе­зот­го­вор­нос­тта. В от­но­ше­ния­та си бъ­де­те от­кро­ве­ни и точ­ни. Сряда е мно­го ва­жен ден и ви поз­вол­ява при доб­ро же­ла­ние да до­бие­те ясно­та по важ­ни въп­ро­си, има­щи от­но­ше­ние лич­но към вас. Бъ­де­те наб­лю­да­тел­ни за пос­тъп­ки­те и ду­ми­те на око­лни­те.

РИБИ

Мно­зи­на от Ри­би­те се готвят за ре­ши­тел­ни дей­ствия и по всяка ве­роя­тност се­га ще из­след­ва­те лич­ни­те си въз­мож­нос­ти, как­то и об­стоя­телс­тва­та “за” и “про­тив”. Има­те пра­во да проя­ви­те не­до­ве­рие, и то осо­бе­но към някои ва­ши прия­те­ли, кои­то са ви обе­ща­ли под­кре­па. Твър­де въз­мож­но е да не удъ­ржат на ду­ма­та си и всичко това е във ваш ущърб и ще останете подведени.

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *