Хороскоп за 26 февруари !

ОВЕН

В пе­тък Ов­ни­те са за­ви­си­ми от емо­ци­и­те си, но е ред­но да за­вър­ши­те де­ня с при­съ­щия ви ен­ту­си­а­зъм. Ак­тив­ност­та ще ви сблъс­ка с про­ти­во­ре­чи­во­то нас­т­ро­е­ние на кон­ку­рен­ти­те, но пе­че­лив­ши­те по­зи­ции са ва­ши­те. Де­нят е до­бър за пос­ти­га­не на ко­лек­тив­ни спо­ра­зу­ме­ния.

ТЕЛЕЦ

Тру­ден е пе­тък за Тел­ци­те, при­тес­не­ни сте за про­веж­да­не на кон­так­ти­те си. При­чи­ни­те са как­то лич­ни, та­ка и до­маш­ни, а в ня­кои слу­чаи и във връз­ка с по­е­ти­те ан­га­жи­мен­ти. При ня­кои неп­ри­я­т­нос­ти­те се свър­з­ват с  фи­нан­со­во из­вес­тие. Ина­че ра­бот­ни­ят ден е до­бър, с доб­ри въз­мож­нос­ти.

БЛИЗНАЦИ

За мно­го от Близ­на­ци­те в пе­тък е ха­рак­тер­на емо­ци­о­нал­на ряз­кост, ко­я­то ви пра­ви твър­де уяз­ви­ми, осо­бе­но при де­ло­ви пре­го­во­ри или кон­так­ти, в ко­и­то вие тряб­ва да по­ка­же­те не­о­т­с­тъп­чи­вост от по­зи­ци­и­те си. Не се под­да­вай­те на то­ва по­вър­х­нос­т­но вну­ше­ние или усе­ща­не.

РАК

Ра­ци­те са обез­по­ко­е­ни от фи­нан­со­ви проб­ле­ми и пе­тък ще пре­ми­не тя­гос­т­но. Но де­нят ви пре­дос­та­вя въз­мож­нос­ти за ре­а­ли­за­ция са­мо ако се ос­во­бо­ди­те от лич­ни­те ог­ра­ни­че­ния, ко­и­то си на­ла­га­те са­ми. Обър­не­те по-го­ля­мо вни­ма­ние на кон­так­ти­те, чрез тях ще пре­о­до­ле­е­те кри­за­та.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те са при­тес­не­ни за де­ла­та си, стра­ху­вай­ки се да не за­къс­не­ят с ре­а­ли­за­ци­я­та, ко­я­то ве­че идей­но са раз­ра­бо­ти­ли. Мо­же­те да бъ­де­те на­пъл­но убе­де­ни, че не съ­щес­т­ву­ва та­ка­ва опас­ност. На мно­зи­на днес ще бъ­де де­мон­с­т­ри­ра­но при­я­тел­с­т­во и ува­жи­тел­но от­но­ше­ние. Бъ­де­те то­ле­ран­т­ни.

ДЕВА

Ден за спо­ро­ве на раз­лич­ни ни­ва, в за­ви­си­мост от про­фе­си­о­нал­на­та ан­га­жи­ра­ност те са с раз­ли­чен отте­нък: в биз­не­са – кон­ку­рен­тос­по­соб­но над­де­ля­ва­не, в на­у­ка­та, ико­но­ми­ка­та и фи­нан­си­те – за те­о­ре­тич­но и прак­тич­но про­ти­во­пос­та­вя­не. До­ка­же­те ис­тин­с­ка­та стой­ност на по­зи­ци­и­те си.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те тряб­ва да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни, въз­мож­ни са из­ма­ми, осо­бе­но за пъ­ту­ва­щи­те от вас. Не би­ва по ни­ка­къв на­чин да на­ма­ля­ва­те бди­тел­ност­та си към оно­ва, ко­е­то ви се го­во­ри. Де­нят ще ви до­не­се ус­пе­хи. Ще има­те сре­ща, при ко­я­то ще зат­вър­ди­те вза­и­мо­о­т­но­ше­нията си.

СКОРПИОН

В пе­тък Скор­пи­о­ни­те са об­ла­го­де­тел­с­т­ва­ни в сво­и­те дейс­т­вия. Яр­ка е ак­тив­ност­та, с ко­я­то мно­зи­на от вас ще ра­бо­тят по на­ле­жа­щи въп­ро­си. При­бър­за­ни­те дейс­т­вия са във ва­ша вре­да. Ня­кои ще дейс­т­ват зад­ку­лис­но, за да спе­че­лят приз­на­ни­е­то и съ­дейс­т­ви­е­то на же­на.

СТРЕЛЕЦ

В пе­тък Стрел­ци­те не са ли­ше­ни от доб­ри въз­мож­нос­ти. Проб­лем пред­с­тав­ля­ва не­въз­дър­жа­ност­та на мно­зи­на, ко­я­то ще се про­я­ви под раз­лич­ни фор­ми – аро­ган­т­ност и аг­ре­сив­ност. Служебната работа на мнозина ще забоксува поради независещи от вас проблеми. Ня­кои ще вля­зат в спор с вли­я­тел­ни хо­ра. При­бър­за­ност­та ви ще поп­ре­чи да убе­ди­те пар­т­ньо­ри­те си в своя из­бор.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те не тряб­ва да се хвър­лят в из­пъл­не­ни­е­то на но­ви про­е­к­ти, свър­за­ни с де­ло­вия на­чин на жи­вот. Вре­ме­то е не­под­хо­дя­що за то­ва. След вре­ме ще от­к­ри­е­те про­пус­ки в иде­и­те си и ще раз­бе­ре­те греш­ки­те си. Днес ще съвпаднат служебни проверки, които ще нарушат ритъма ви на работа. Биз­нес­ме­ни­те с нес­к­ри­то при­тес­не­ние очак­ват ста­но­ви­ще­то на пар­т­ньо­ри­те си.

ВОДОЛЕЙ

Пла­но­ве­те, ко­и­то Во­до­ле­и­те ре­дят един след друг, ед­ва ли ще на­ме­рят ре­а­ли­за­ция в пе­тък. Те се нуж­да­ят от се­ри­о­з­ни ко­рек­ции, но то­ва ще схва­не­те по-къс­но, ед­ва ко­га­то дейс­т­ви­тел­но се за­е­ме­те с осъ­щес­т­вя­ва­не­то им. Пол­зот­во­рен ден за ра­бо­те­щи­те в из­кус­т­во­то. Вдъхновението, което беше поизоставило творците, ще бъде добър източник на приливна енергия.

РИБИ

По­ле­то на ин­ту­и­ци­я­та е ва­ша те­ри­то­рия. Мно­зи­на от Ри­би­те, чи­я­то ра­бо­та е свър­за­на с чес­ти пъ­ту­ва­ния, са обез­по­ко­е­ни от­нос­но дейс­т­ви­я­та на ко­ле­ги­те си по вре­ме на от­със­т­ви­е­то им. Из­лиш­но е при­тес­не­ни­е­то ви. Дру­ги са об­ла­да­ни от коп­неж по ин­тим­ни пре­жи­вя­ва­ния, дай­те во­ля на чув­с­т­ва­та си. Положените усилия за нормализиране на отношенията с половинката ви, ще дадат резултат.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *