Хороскоп за 25 август

Хороскоп за 25 август

ОВЕН

Денят ще бъ­де нап­рег­нат за вас, доб­ре ще е да не за­късн­ява­те за ра­бо­та. Няма да ви гле­дат с доб­ро око, ако си поз­во­ли­те то­ва. В по-къс­ни­те ча­со­ве по­ло­же­ние­то за­поч­ва да при­до­би­ва ин­те­рес­ни из­ме­ре­ния. По­ли­ти­чес­ки ан­га­жи­ра­ни­те меж­ду вас трябва да об­мислят доб­ре как да нап­равят пос­ла­ние­то си въз­мож­но най-дос­тъп­но.

ТЕЛЕЦ

До­ри вас, от­го­вор­ни­те Тел­ци, пон­яко­га ви об­зе­ма неу­дър­жи­мо же­ла­ние да за­ре­же­те всич­ко и да по­тег­ли­те на да­леч­но пъ­ту­ва­не. Днес мо­же­те да раз­нооб­ра­зи­те еже­дне­вие­то си, ка­то си на­ме­ри­те няка­къв по­вод да из­ле­зе­те от служ­ба­та и се по­раз­хо­ди­те. Уго­во­ре­те под­роб­нос­ти­те око­ло бъ­де­ща­та си ин­вес­ти­ция. Оча­кват ви ус­пе­хи.

БЛИЗНАЦИ

Ще за­гу­би­те днес мно­го вре­ме в опи­ти да раз­ре­ши­те поя­ви­ла­та се из­не­ви­де­ли­ца за­гад­ка. Ве­роя­тно ще ус­пее­те да раз­бе­ре­те кой как­ва роля из­пълн­ява зад гър­ба ви. Ще осъ­знае­те, че дъл­го вре­ме сте се заб­луж­да­ва­ли, жи­ве­ли сте в из­мис­лен свят, да­ле­че от реал­нос­тта. Прия­тел или парт­ньор ще из­пол­зва влия­ние­то си, за да ви по­мог­не.

РАК

Днес парт­ньо­рът ви е в доб­ро нас­трое­ние. Емо­цио­нал­но се чувс­тва­те ста­бил­ни и до­вол­ни. Пред­по­чи­та­те да уча­ства­те в гру­по­ви иг­ри и спор­то­ве, кои­то ан­га­жи­рат мно­го хо­ра. Из­пол­звай­те всич­ки въз­мож­нос­ти за фи­зи­чес­ка ак­тив­ност. В по-къс­ни­те ча­со­ве мо­же­те да осъ­щес­тви­те прия­тно пъ­ту­ва­не до ин­те­рес­но място.

ЛЪВ

Ко­ле­ги­те ви не са нас­трое­ни да си сът­руд­ни­чат с вас. Ще по­ха­би­те мно­го вре­ме и уси­лия, над­явай­ки се да пос­тиг­не­те же­ла­но­то. Ако смята­те да въз­ло­жи­те част от за­да­чи­те на дру­ги ли­ца, пос­та­рай­те се да под­не­се­те нас­тав­ле­ния­та си в ид­еал­но ясен вид. Въз­мож­но е да ос­та­не­те ра­зо­ча­ро­ва­ни от ре­зул­та­та от ин­тер­вю за но­ва длъж­ност.

ДЕВА

Стра­нен сън мо­же да ви на­ка­ра да пог­лед­не­те на све­та с но­ви очи. Пос­тавяй­те изи­сква­ния­та си пред под­чи­не­ни­те лю­без­но, но твър­до. Ако има­те дос­та­тъч­но ене­ргия, за да се пог­ри­жи­те за до­ма си, зае­ме­те се с под­реж­да­не­то му. В служ­ба­та са въз­мож­ни кон­флик­ти с ко­ле­ги, свър­за­ни със за­дъл­же­ния­та ви. Не се кон­фрон­ти­рай­те.

ВЕЗНИ

Ще срещ­не­те стар поз­нат, ко­го­то не сте виж­да­ли от го­ди­ни, и то­ва от­но­во ще раз­бу­ди тъ­га­та ви по ми­на­ло­то. Сле­до­бед ще трябва от­но­во да се зае­ме­те с оби­чай­ни­те си за­дъл­же­ния, не ги пре­туп­вай­те, а ги свър­ше­те ка­чес­тве­но. Ве­чер­та ос­та­не­те на­са­ме с лю­би­мия чо­век. Ще ос­та­не­те прия­тно из­не­на­да­ни от пред­ло­же­ние­то, кое­то ще ви нап­ра­ви.

СКОРПИОН

Та­зи сут­рин в гла­ва­та ви се за­раж­да но­ва идея. Вни­ма­вай­те за­се­га да я за­па­зи­те в тай­на. Бъ­де­те дис­крет­ни и в дей­ствия­та си в служ­ба­та, тъй ка­то има хо­ра, кои­то се опи­тват да ви нав­редят. В же­ла­ние­то си да се пред­па­зи­те с дей­ствия­та е въз­мож­но да вле­зе­те в кон­фликт с “ко­ле­ги”. Оча­квай­те из­год­но пред­ло­же­ние.

СТРЕЛЕЦ

Та­зи сут­рин ще по­ха­би­те нап­раз­но мно­го вре­ме и уси­лия, за да раз­пле­те­те ед­на объ­рка­на фи­нан­со­ва си­туа­ция. Ра­мо до ра­мо с ваш съ­сед, с мно­го же­ла­ние и ен­ту­сиа­зъм ще на­ме­ри­те ре­ше­ние на от­дав­на на­болял проб­лем, кой­то лич­но ви зас­яга. Днес Стрел­ци­те имат мно­го точ­ни и ясни ид­еи и знаят от­лич­но за­къ­де са се за­пъ­ти­ли и докъсе трябва да стигнат.

КОЗИРОГ

За ед­ни от вас денят ще бъ­де из­пъл­нен с твор­чес­ко вдъх­но­ве­ние. Дру­ги ще видят осъ­щес­тве­ни меч­ти­те си за бла­го­по­лу­чие и доб­ра пе­чал­ба. Ва­ша идея ще бъ­де под­роб­но об­съ­де­на в служ­ба­та ви. Най-ве­роя­тно всич­ки ще се съг­ласят с мне­ние­то ви. Наг­не­те­на е об­ста­нов­ка­та в до­ма ви, опи­тай­те се да ус­по­кои­те нап­ре­же­ние­то, не търсете вината в партньора до себе си.

ВОДОЛЕЙ

Об­зе­ти сте от със­тра­да­ние към те­зи, кои­то са в нуж­да днес. Ако им пос­ве­ти­те сут­реш­ни­те си ча­со­ве, ще из­пи­та­те дъл­бо­ко удо­влет­во­ре­ние от се­бе си. Сле­до­бед ене­ргич­но ще се впус­не­те да по­ма­га­те на прия­тел, който се надява на протегнатата ви ръка. Из­сле­до­ва­тел­ска­та ра­бо­та ще пот­ръг­не, ако я нап­ра­ви­те ко­лек­тив­но де­ло. Па­зе­те се от би­то­ви зло­по­лу­ки.

РИБИ

От сут­рин­та ще ста­не ясно, че денят няма да бъ­де от най-ле­ки­те. Ще нау­чи­те, че ваш прия­тел има проб­ле­ми, и ще се впус­не­те да му по­ма­га­те. Ще бъ­де важ­но да на­ме­ри­те вре­ме и за се­бе си. Ако ра­бо­ти­те без по­чив­ка и веч­но сте на раз­по­ло­же­ние на око­лни­те, нак­рая прос­то ще грох­не­те. Нап­ра­ве­те уси­лия да по­ту­ши­те скан­да­ли­те у до­ма, където споровете ви се отнасят до финанси.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *