Хороскоп за 2 януари

Хороскоп за 2 януари

ОВЕН

На пре­ден план из­пък­ват гри­жи­те на все­кид­не­ви­е­то, ко­и­то за ня­кои от вас кон­т­рас­ти­рат яр­ко на об­щия фон. Свър­з­ват се пре­дим­но с про­фе­си­о­нал­ни и па­рич­ни въп­ро­си, ко­и­то мно­го се раз­ли­ча­ват за от­дел­ни­те гру­пи и ин­ди­ви­ди. Вни­ма­вай­те да не до­пус­ка­те греш­ки, ко­и­то ще ви ком­п­ро­ме­ти­рат. В очакване на светлия празник сте и еуфорията ви е завладяла.

ТЕЛЕЦ

В събота ва­ши­те дей­ствия са доб­ре пре­ме­ре­ни и в съг­ла­сие със зао­би­кал­ящи­те ви. Днес ще въз­ник­нат някои не­до­ра­зу­ме­ния, но чувс­тво­то ви за си­гур­ност ще ута­ло­жи же­ла­ние­то за на­ме­са­та ви и из­лиш­но на­то­вар­ва­не. От­ли­ча­ва­те се със спо­кой­ствие по семейни недоразумения.

БЛИЗНАЦИ

Ва­ше­то са­мо­о­б­ла­да­ние и вът­реш­но спо­койс­т­вие е за­вид­но. За­си­ле­но е чув­с­т­во­то ви за от­го­вор­ност и про­фе­си­о­нал­на ре­ши­тел­ност, ко­е­то поз­во­ля­ва ви­сок ка­па­ци­тет на дейс­т­вие и доб­ри пос­ти­же­ния. Де­нят не е осо­бе­но под­хо­дящ за раз­го­во­ри с на­чал­ни­ци за до­пъл­ни­тел­ни при­до­бив­ки.

РАК

Събота е обик­но­вен ден за Ра­ци­те. При ня­кои се наб­лю­да­ва нап­ре­же­ние, дру­ги от вас са раз­се­я­ни, а ня­кои мрач­ни. Поч­ти всич­ки от Рак ще ак­цен­ту­ва­те вър­ху ин­ди­ви­ду­а­л­ни­те си ка­чес­т­ва и наг­ла­са. Без съм­не­ние ва­ша­та ак­тив­ност е со­ци­а­л­на­та. Бъ­де­те нас­то­я­тел­ни до пъ­лен ус­пех на де­ла­та си. Някои от вас ще пътуват днес в чужбина при приятели.

ЛЪВ

Днес мо­же­те да пос­тиг­не­те доб­ри ре­зул­та­ти в ли­чен план. Не би­ва да из­бър­з­ва­те, как­ва­то е наг­ла­са­та на мно­зи­на се­га, за­що­то ни­кой не мо­же да ви ли­ши от оно­ва, ко­е­то при­те­жа­ва­те. В де­ло­вия жи­вот на мно­зи­на ще нас­тъ­пи яс­но­та по да­ден проб­лем, кон­цен­т­ри­рай­те се за бъ­де­щи пос­ти­же­ния.

ДЕВА

За по­ве­че­то от Де­ва де­нят се ха­рак­те­ри­зи­ра с ус­пеш­ни дейс­т­вия, ко­и­то ще ви поз­во­лят да при­до­би­е­те по­ве­че сво­бо­да при ре­ша­ва­не на те­ку­щи де­ло­ви проб­ле­ми. Съ­щес­т­ву­ва опас­ност от про­я­ва на дик­та­тор­с­ки стре­ме­жи у вас, ко­и­то ще пре­диз­ви­кат кон­ф­лик­т­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва.

ВЕЗНИ

Вне­зап­на про­мя­на на об­с­то­я­тел­с­т­ва­та ще ви при­ну­ди да тър­си­те но­во ре­ше­ние на ин­те­ре­су­ващ ви въп­рос, съ­щес­т­ву­ва мно­го по-го­лям гло­ба­лен проб­лем, чий­то от­го­вор за­ви­си из­ця­ло от вас – то­тал­на про­мя­на на пред­с­та­ви­те ви, на схва­ща­ни­я­та ви за жи­во­та. Ще пред­п­ри­е­ме­те пъ­ту­ва­не с цел развлечения.

СКОРПИОН

Из­клю­чи­тел­но твър­да е по­зи­ция­та ви от­нос­но появ­яващ се на­пос­ле­дък проб­лем в де­ло­вия жи­вот. Някой пра­ви опи­ти да ви ли­ши от при­до­бив­ка – фи­нан­со­ва или дру­га, и пър­во­на­чал­но той е ус­пе­шен до­тол­ко­ва, че да ви раз­гне­ви и да пре­диз­ви­ка без­ком­ро­мис­ни­те ви дей­ствия. Не му поз­вол­явай­те!

СТРЕЛЕЦ

Ще про­ва­ли­те де­ня си, ако дейс­т­ва­те при­бър­за­но и не­о­б­мис­ле­но. По­доб­но же­ла­ние мо­же да се по­ро­ди у мно­зи­на след един кон­такт, чи­е­то въз­дейс­т­вие ще се ока­же прев­рат­но за вас в де­ло­вия или ли­чен план. Не би­ва да бър­за­те с из­во­ди­те и да не пред­п­ри­е­ма­те дейс­т­вия, ще сгре­ши­те.

КОЗИРОГ

Събота е спо­коен и но­си всич­ки бе­ле­зи на ус­пе­шен ден. Има оба­че не­що мно­го важ­но, ко­е­то изис­к­ва по­ви­ше­но вни­ма­ние. Ста­ва въп­рос за ва­ша идея или евен­ту­а­лен про­ект, изис­к­ващ зад­руж­ни дейс­т­вия. Не е ра­зум­но да за­поч­не­те та­ко­ва де­ло. Бъ­де­те уве­ре­ни, че ще за­гу­би­те.

ВОДОЛЕЙ

За Во­до­ле­и­те събота е пов­ра­тен ден. Бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни във всич­ко днес и из­бяг­вай­те сблъ­съ­ци­те в отношенията. Ра­зо­ча­ро­ва­ни­е­то от при­я­тел ще по­се­ти ня­кои от вас и то­ва е бе­лег, че тряб­ва да нап­ра­ви­те се­ри­о­зен прег­лед на при­я­тел­с­ки­те си кон­так­ти.

РИБИ

Спор­ен е събота и пре­дос­та­вя доб­ри въз­мож­нос­ти за про­фе­си­о­нал­на изя­ва. То­ва има от­но­ше­ние и към без­ра­бот­ни­те, ко­и­то се­га мо­гат да на­ме­рят ра­бо­та спо­ред лич­ни­те си пред­по­чи­та­ния и въз­мож­нос­ти. Бъ­де­те ак­тив­ни днес, ще ус­пе­е­те да спе­че­ли­те до­ве­ри­е­то на доста от­го­вор­ни хо­ра.

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *