Хороскоп за 14 март!

ОВЕН

Днес Ов­ни­те са пред­п­ри­е­м­чи­ви и ще дейс­т­ват бър­зо и пре­циз­но. Без­по­койс­т­во­то на мно­зи­на се свър­з­ва с ра­бо­та и об­щес­т­ве­ни­те за­дъл­же­ния или про­фе­си­о­нал­ни­те вза­и­мо­о­т­но­ше­ния. Ня­кои ще бъ­дат оза­да­че­ни от съ­о­б­ще­ние или пред­ло­же­ние, ко­е­то тех­ни­те пар­т­ньо­ри ще им от­п­ра­вят.

ТЕЛЕЦ

В неделя ус­пе­хи­те и огор­че­ни­е­то са по­рав­но при Тел­ци­те. Пред­с­та­ви­те­ли­те на то­зи знак се раз­де­лят на три ка­те­го­рии, ко­и­то но­сят съ­о­т­вет­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка – за ед­ни де­нят ще до­не­се ус­пе­хи, при дру­ги огор­че­ни­е­то ще над­де­лее, а за тре­ти де­нят ще пре­ми­не не­у­сет­но. Опитайте се да запазите равновесие.

БЛИЗНАЦИ

Всич­ки от Близ­на­ци в неделя са склон­ни да мис­лят по­ве­че за до­ма си, от­кол­ко­то за ан­га­жи­мен­ти­те и де­ла­та, ко­и­то им пред­с­то­ят. Днес ня­ма да се сблъс­ка­те с про­фе­си­о­нал­ни труд­нос­ти. Мно­зи­на днес ще бъ­дат за­рад­ва­ни с при­до­бив­ка или не­о­чак­ва­но съ­о­б­ще­ние. Пред­стоят ус­пе­хи в ра­бо­та­та.

РАК

Чув­с­т­во­то на не­у­доб­с­т­во и ми­съл­та за ня­как­ва пред­с­то­я­ща за­гу­ба ви при­тес­ня­ва. При ня­кои Ра­ци нас­т­ро­е­ни­е­то се свър­з­ва с ра­бо­та­та, за дру­ги е по­ра­ди па­рич­ни лип­си. Най-из­ра­зи­тел­но се очер­та­ват ва­ши­те фи­нан­со­ви на­ме­ре­ния и же­ла­ния за при­до­бив­ки. В по­ве­че­то слу­чаи ня­ма да ос­та­не­те до­вол­ни.

ЛЪВ

В неделя при Лъ­во­ве­те при­тес­не­ни­я­та за­е­мат пред­но мяс­то. Те са свър­за­ни със служ­ба­та и фи­нан­си­те ви. Днес ще по­лу­чи­те съ­о­б­ще­ние, ко­е­то ще про­ме­ни не­ща­та в по­ло­жи­тел­на по­со­ка. Пе­че­лив­ши­те ви въз­мож­нос­ти не са ог­ра­ни­че­ни, но за вас  е по-важ­на пред­ва­ри­тел­на­та ра­бо­та в та­зи на­со­ка.

ДЕВА

Неделя е ден на по­бе­да за Де­ви­те. Го­ле­ми­те ви при­тес­не­ния за­ра­ди па­ри ня­ма да от­пад­нат на­пъл­но днес, но де­нят пос­та­вя на­ча­ло­то на ус­по­ко­е­ни­е­то, ко­е­то ще има ус­пеш­но раз­ви­тие. Кон­так­ти­те ви за де­ня ще смет­не­те ка­то не­за­до­во­ли­тел­ни, но те ви пре­дос­та­вят но­ви въз­мож­нос­ти.

ВЕЗНИ

Ден на при­я­т­ни из­не­на­ди и оча­ро­ва­ние за мно­го Вез­ни. То­ва има от­но­ше­ние към ва­ши­те об­щес­т­ве­ни кон­так­ти и към ра­бо­та­та ви. Не е из­к­лю­че­на слу­жеб­на пе­чал­ба, слу­чай­ни­те сре­щи ня­ма да бъ­дат при­чи­на за но­вос­ти. Се­га обър­не­те по-го­ля­мо вни­ма­ние на нер­в­на­та си сис­те­ма.

СКОРПИОН

Бла­гоп­рис­той­ни и стре­мя­щи се към съг­ла­сие, Скор­пи­о­ни­те мо­гат да се на­дя­ват на ус­пе­шен ден. По­ло­жи­те­лен ден за лич­ни и де­ло­ви кон­так­ти, как­то и за дейс­т­ви­я­та ви в служ­ба­та. Де­нят е с по-неб­ла­гоп­ри­я­т­на тен­ден­ция за ка­пи­та­лов­ло­же­ния в ня­кои об­лас­ти. Ос­та­ве­те раз­г­леж­да­не­то им за друг път.

СТРЕЛЕЦ

Днес вие сте при­тес­не­ни и пре­въз­бу­де­ни, чув­с­т­ва­те се из­то­ще­ни и нер­в­но пре­то­ва­ре­ни. Неделя ня­ма да ви из­не­на­да с ни­що неп­ри­я­т­но, та­ка че спо­кой­но мо­же­те да се от­пус­не­те и да из­пъл­ня­ва­те ан­га­жи­мен­ти­те си в оби­чай­ния ри­тъм. Днес ще осъ­щес­т­вите взе­то­то ре­ше­ние за пъ­ту­ва­не.

КОЗИРОГ

Ва­ше­то спо­койс­т­вие в неделя е са­мо при­вид­но, при по­ве­че­то Ко­зи­ро­зи са на­ли­це скри­ти при­тес­не­ния от­нос­но ра­бо­та­та. Ус­по­кой­те се и бъ­де­те вед­ри. В лич­ни­те ви от­но­ше­ния се про­я­вя­ва не­дос­та­тъч­ност и е въз­мож­но да въз­ник­нат проб­ле­ми с лю­бов­ния пар­т­ньор. Бъдете търпеливи.

ВОДОЛЕЙ

Днес е сил­но из­ра­зе­но ва­ше­то же­ла­ние за дви­же­ние и ак­тив­ност из­вън служ­ба­та. В то­зи сми­съл ус­пе­хи­те в об­щу­ва­не­то не под­ле­жат на съм­не­ние. Лич­ни­те ви раз­го­во­ри и сре­щи­те с при­я­те­ли в из­вес­т­на сте­пен ще ви за­тор­мо­зят. В биз­не­са ще пос­тиг­не­те чрез до­го­вор оно­ва, ко­е­то ис­ка­те.

РИБИ

Из­ра­зи­тел­ни са ус­пе­хи­те при Ри­би­те в неделя. Не­у­доб­с­т­ва­та, ко­и­то ще въз­ник­нат, се от­на­сят пре­дим­но към ра­бо­та­та и про­фе­си­о­нал­ния ден. Мно­го Ри­би са не­до­вол­ни от зап­ла­ща­не­то на тру­да си и тър­сят на­чин да обър­нат вни­ма­ние на ра­бо­то­да­те­ли­те вър­ху то­ва, но днес не е ден.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *