Хороскоп за 11 март !

ОВЕН

Мно­зи­на от Ов­ни­те днес са от­да­де­ни на раз­ми­съл. Про­фе­сио­нал­ният ден се ог­ра­ни­ча­ва с мно­го ра­бо­та, коя­то из­цяло ще ви по­гъл­не. Важ­но е да се спра­ви­те, за­що­то от то­ва за­ви­си и фи­нан­со­во­то ви удо­влет­во­ре­ние. Въз­мож­но е  някой да на­ра­ни чес­то­лю­бие­то ви и да се раз­гне­ви­те. Ов­ла­дей­те се.

ТЕЛЕЦ

В чет­вър­тък е доб­ре Тел­ци­те да не спо­делят пла­но­ве­те си за деня, за­па­зе­те в тай­на на­ме­ре­ния­та си за дей­ствия. Тър­пе­ние­то и вярна­та ин­туи­ция ще бъ­дат клю­чът към ин­те­ре­су­ва­щи­те ви въп­ро­си. В служ­ба­та ще се сблъс­ка­те с дос­та неп­рия­тни си­туа­ции – със­ре­до­то­че­те вни­ма­ние­то си към ан­га­жи­мен­ти­те.

БЛИЗНАЦИ

Те­жък е чет­вър­тък за Близ­на­ци­те. Неп­рия­тнос­ти­те се из­сип­ват нап­ра­во от “ни­що­то”, тъй че бъ­де­те пред­паз­ли­ви и нащ­рек. Да­ми­те Близ­на­ци мо­же дос­та да се ра­зо­ча­ро­ват и ого­рчат от не­чие по­ве­де­ние в служ­ба­та. Прег­лът­не­те оби­да­та, всякак­ви разя­сне­ния и об­ясне­ния ще бъ­дат без­ре­зул­тат­ни.

РАК

Ху­бав ден за Ра­ци­те, въп­ре­ки че е на­ли­це пси­хи­чес­ка за­тор­мо­зе­ност на те­ма фи­нан­си. Вни­ма­вай­те с род­ни­ни­те, мо­гат да ви за­сег­нат и да ви при­чинят до­пъл­ни­тел­но без­по­кой­ство. Нап­рег­на­ти сте, но ще има­те прия­тен слу­же­бен ден и мно­зи­на мо­гат да раз­чи­тат на па­ри­чен сюр­приз.

ЛЪВ

При по­ве­че­то от Лъ­во­ве­те са нали­це днес па­рич­ни при­тес­не­ния и вът­реш­ни без­по­кой­ства, но ве­роя­тно нео­чак­ва­но за вас някой по слу­жеб­на ли­ния ще ви под­кре­пи и по то­зи на­чин ще раз­ре­ши­те проб­ле­ми­те си. Съоб­ра­зе­те с же­на в до­ма си. Ус­пе­шен чет­вър­тък при пар­тни­ра­не­то в биз­не­са.

ДЕВА

Чет­вър­тък е тру­дов ден и мно­зи­на от вас ще бъ­дат зат­ру­па­ни с ра­бо­та и ан­га­жи­мен­ти. Денят не е под­ходящ за раз­ре­ша­ва­не на па­рич­ни въп­ро­си, свър­за­ни с ад­ми­нис­тра­тив­ни ин­стан­ции. От­ло­же­те те­зи за­ни­ма­ния, няма да има­те ус­пех. Ще от­със­тва биз­нес реа­ли­за­ция и труд­нос­ти.

ВЕЗНИ

Зат­ру­па­ни сте със слу­жеб­ни проб­ле­ми, как­во­то и да се опи­тва­те да пос­тиг­не­те днес, няма да има­те ус­пех и до­ри мо­же са­мо да си нав­ре­ди­те. Не се напр­ягай­те, а от­ло­же­те при въз­мож­ност някои от ан­га­жи­мен­ти­те. Род­ни­ни днес ще ви пред­ло­жат по­мощ­та си, прие­ме­те я, необ­хо­ди­ма ви е.

СКОРПИОН

Тру­ден чет­вър­тък, осо­бе­но за же­ни­те от Скор­пион. Има преу­мо­ра и пси­хи­чес­ко нап­ре­же­ние, кои­то пре­чат за реа­ли­за­ция, а и вие са­ми­те ед­ва ли ще има­те же­ла­ние за дей­ствия. Ак­ти­ви­зи­рай­те се, бих­те има­ли доб­ри ре­зул­та­ти. За­ни­ма­ва­щи­те се с биз­нес да за­ла­гат по­ве­че на пар­тни­ра­не­то, то е дос­та пло­до­нос­но.

СТРЕЛЕЦ

Ху­бав ден за Стрел­ци­те с фи­нан­со­ви сюр­при­зи. Мно­го ярка е из­ява­та на да­ми­те в про­фе­сио­на­лен ас­пект, на­рас­тват въз­мож­нос­ти­те и ав­то­ри­те­тът ви. Пре­дуп­реж­де­ния­та са от­нос­но ко­ле­ги­те ви, из­бягвай­те раз­го­во­ри за проек­ти­те и ид­еи­те си. На­ли­це е нап­ре­же­ние на па­рич­на ос­но­ва с род­ни­ни­те ви, които се надяват, че вие ще опростите тяхно задължение.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те днес са из­пра­ве­ни пред из­пи­та­те­лен слу­же­бен ден. Неп­рия­тнос­ти­те са зна­чи­тел­ни, а и здра­ве­то ви е зас­тра­ше­но. Па­зе­те се и от зло­по­лу­ки. В друг ас­пект проб­ле­ми­те ви на ра­бот­но­то място са следс­твие от из­мяна или за­го­вор сре­щу вас с цел на­пус­ка­не на пос­та. Защитете позицията си. Не се впускайте в големи обяснения пред хора, от които не зависи бъдещето ви.

ВОДОЛЕЙ

Чет­вър­тък е неп­рия­тен ден за Во­до­леи­те. Дос­та труд­нос­ти из­ник­ват на пътя ви, а по фи­нан­со­ви въп­ро­си уси­лия­та ви ще бъ­дат без­по­лез­ни. От­ло­же­те справ­яне­то с то­зи вид за­да­чи и на­со­че­те вни­ма­ние­то си към кон­так­ти­те. За слу­жеб­ни­те си ан­га­жи­мен­ти е доб­ре да ра­бо­ти­те в съюз с няко­го. Само така ще успеете да реализирате идеите си.

РИБИ

Ри­би­те са зат­руд­не­ни в чет­вър­тък по­ра­ди преу­мо­ра и пси­хи­чес­ка об­ре­ме­не­ност, за­то­ва е доб­ре да се въз­пол­зва­те от не­чия под­кре­па. Тя няма да ви лип­сва в ли­це­то на шеф. Обе­ди­не­те дей­ствия­та си с няко­го за справ­яне с важ­ни де­ла. В служ­ба­та ще об­съж­да­те нея­сни об­стоя­телс­тва. Вменяват ви се задължения, които не са включени в трудовата ви характеристика.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *