Хороскоп за Бъдни вечер

Хороскоп за Бъдни вечер

ОВЕН

В чет­вър­тък Ов­ни­те ни­как не са с доб­ро са­мо­чувс­твие, осо­бе­но мъ­же­те от зна­ка. Денят е мно­го раз­нооб­ра­зен на съ­би­тия и има пре­дуп­реж­де­ние за то­ле­ран­тност и дип­ло­ма­тич­ност от ва­ша стра­на. Не поз­вол­явай­те лю­бов­ни­те ви проб­ле­ми да бъ­дат спън­ка в де­ла­та ви. Не се до­вер­явай­те!

ТЕЛЕЦ

Днес да­ми­те Тел­ци ще се чувс­тват по­бе­ди­тел­ки в мно­го от­но­ше­ния. Ста­ва ду­ма за лю­бов, биз­нес, фи­нан­си и служ­ба. Мо­же би по­ве­че­то от вас свър­зват проб­ле­ми­те си за деня със служ­ба­та, но той пре­дос­тавя ис­тин­ско ус­по­кое­ние и удо­влет­во­ре­ние от слу­жеб­ния раз­вой. На про­тек­ции не би­ва да раз­чи­та­те.

БЛИЗНАЦИ

Чет­вър­тък е дос­та бла­гос­кло­нен към Близ­на­ци­те. Биз­не­сът ви мо­же да бъ­де об­ла­гоп­рият­стван от из­яснява­не­то на проб­ле­ми, свър­за­ни с ваш съд­руж­ник. Мо­же да се на­ло­жи да се раз­де­ли­те с то­зи чо­век и то­ва ще бъ­де при­чи­на за по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни при вас. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в служ­ба­та.

РАК

Днес Ра­ци­те се чувс­тват доб­ре у до­ма и ще пос­ветят деня си на до­маш­на ра­бо­та. Има­те за до­вър­шва­не още не­що и то се явява ка­то план но­мер ед­но за деня. Ос­тра­та нуж­да от фи­нан­си при някои от вас ви ка­ра да сте зат­во­ре­ни и не­кон­так­ти, но точ­но то­ва би поп­ре­чи­ло за ед­но доб­ро осъ­щест­вява­не.

ЛЪВ

По­ве­де­ние­то на Лъ­во­ве­те в чет­вър­тък мо­же да бъ­де при­чи­на за не­га­тив­но раз­ви­тие на деня им. В биз­не­са тър­пи­те про­ме­ни, но то­ва по ни­ка­къв на­чин няма да на­ру­ши фи­нан­со­вия ви ста­тут, с кой­то се пол­зва­те в об­щес­тво­то. Кон­так­ти­те ви носят пол­за и удо­влет­во­ре­ние, а слу­жеб­ният ден е ус­пе­шен.

ДЕВА

Днес Де­ви­те ще раз­ре­шат проб­лем, свър­зан с фи­нан­си­те и про­фе­сио­нал­ния им ста­би­ли­тет. Нас­тъп­ват бла­гоп­рия­тни про­ме­ни, кои­то ви да­ват мно­го си­ли и мо­би­ли­за­ция за из­пъл­не­ние на де­ла­та. Са­мо­чувс­твие­то ви се по­добр­ява от то­ва, че ще има­те въз­мож­ност да ус­по­кои­те до­маш­ни­те си.

ВЕЗНИ

За­си­ле­на­та ин­туи­ция на Вез­ни­те в чет­вър­тък мо­же да бъ­де в пол­за не са­мо за тях, но и за око­лни­те. Днес бих­те под­по­мог­на­ли мно­го близ­ки, сти­га те да се вслу­шат в съ­ве­ти­те ви.  Ако съу­мее­те без нап­ре­же­ние да прие­ме­те но­ва­ фор­ма на из­ява, ще се рад­ва­те на удо­влет­во­ре­ние.

СКОРПИОН

И при Скор­пио­ни­те чет­вър­тък е ден за про­ме­ни и те ще бъ­дат по­ло­жи­тел­ни за някои. За дру­ги има ве­роя­тност от нео­чак­ва­но и не­доб­ро раз­ви­тие на про­фе­сио­нал­но­то поп­ри­ще. За съ­жа­ле­ние някои от вас ще бъ­дат ос­во­бо­де­ни от служ­ба­та си. Денят пред­ла­га ма­те­риа­лен ста­тут за до­ма ви.

СТРЕЛЕЦ

Мно­го до­бър ден и за Стрел­ци­те. Из­клю­чи­тел­но прия­тни но­ви­ни, кои­то об­ла­го­де­телс­тват фи­нан­со­во­то ви раз­ви­тие и доп­ри­насят за доб­ри­те про­ме­ни в до­ма. Днес са ха­рак­тер­ни бла­гоп­рия­тни­те раз­ви­тия на съ­деб­ни про­це­си, въз­наг­раж­де­ние за из­стра­да­ни проб­ле­ми и не­во­ли, кои­то сте из­пит­ва­ли. Някои ще се отправят на път с добра компания за празниците.

КОЗИРОГ

В доб­ро здра­ве и си­лен дух, днес сте с на­ме­ре­ние да до­вър­ши­те док­рай пла­ни­ра­ни­те за­да­чи за деня. Дей­стви­тел­но денят пред­раз­по­ла­га за раз­ви­тие на де­ла­та ви и вие знае­те, че няма вре­ме за от­ла­га­не. Денят пред­ве­ща­ва разд­яла с бли­зък чо­век,  кой­то не­вед­нъж ви е из­важ­дал от труд­нос­ти. Заминаване в чужбина е причината за тази раздяла.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те са в мно­го доб­ра “фор­ма” днес, но денят ед­ва ли ще бъ­де та­ка до­бър за вас. В мно­го от­но­ше­ния мо­же­те да раз­чи­та­те на доб­рия шанс и въз­мож­нос­ти­те, кои­то пред­ла­га чет­вър­тък, но в об­щес­тве­ни­те де­ла ще има­те сил­ни спън­ки и труд­нос­ти. Оча­квай­те пос­тъп­ле­ния в банковата си сметка. Парите ще са ви повече от необходими, предприели сте някакво начинание.

РИБИ

В чет­вър­тък про­ме­ни­те няма да от­ми­нат и Ри­би­те. То­ва ка­то че ли най-ве­че зас­яга мъ­же­те от зна­ка. Ре­ше­ни сте да осъ­щес­тви­те пла­но­ве­те си за днес и как­во ще ви кос­тва, не ви ин­те­ре­су­ва. Вие сте ре­ши­ли, че най-сет­не де­ла­та ви трябва да пот­ръг­нат, и днеш­ният ден ще ви да­де та­зи въз­мож­ност. Не остана никакво време да довършите поетия ангажимент. Стегнете се!

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.