Радослав Ревански подписа поредния договор с Държавен фонд земеделие

Радослав Ревански подписа поредния договор с Държавен фонд земеделие

Кметът на Община Белица Радослав Ревански подписа поредния договор с Държавен фонд земеделие.

Проектът залесяване на 12.1 ха. гори, пострадали от горски пожари в землището на с. Бабяк, общ. Белица, обл. Благоевград, финансира залесяване на опожарени гори в землището на с. Бабяк, общ. Белица с местни дървесни видове.

В изпълнение на проекта се предвижда презалесяване на 8 подотдела в м. „Чирек“, землището на с. Бабяк. Проектното решение е разработено съобразено съществуващото положение. За обекта е предвиден комплекс от залесителни дейности съгласно технологичните планове за залесяване.

Начин на изпълнение:

Ще бъде изготвен график за възлагане на обществените поръчки по ЗОП и съгласно заложените в него срокове ще бъдат разработени тръжни документации и проведени тръжни процедури за избор на изпълнители на услугите.

Ще се провеждат редовни месечни заседания на административния екип, на които ще бъдат разпределяни задачите за следващия месец за целта ще бъдат изготвяни „Месечни планове за действия” и „Протоколи от заседания.

Ще бъде създадено Проектно досие, включващо всички договори, анекси, тръжна документация, доклади, разходооправдателни документи, приемо-предавателни протоколи за извършени дейности от изпълнителите, искания за плащане.

Ще бъде изготвен окончателен отчет относно изпълнението на целите на проекта, постигнатите резултати, срещнатите трудности и тяхното преодоляване. Залесителните дейности ще се извършат от изпълнителя съгласно сключения договор, в съответствие с изискванията на ЗОП.
Ще бъде прилагана методология, чрез която да се обезпечи ефективното управление и изпълнение на проектната дейност, като фирмата–кандидат се ангажира да осигури постоянен контрол и координация в хода на нейното реализиране.

Методите на организация, управление и отчетност по проекта включват прилагането на система за наблюдение, контрол и вътрешна оценка при изпълнение на дейността, която съдържа:

1.Изготвяне на детайлен план – график за изпълнение на проекта с ясно разпределени ангажименти и отговорности на всички участници.
2.Осигуряване на отчетността на проекта пред Управляващия орган, което включва изготвянето на окончателна заявка за плащане по проекта, съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ.
3.Осигуряване на мониторинга на проектната дейност.
4. В хода на цялостно изпълнение на проекта, бенефициентът се ангажира да осигури пълен достъп до цялата необходима информация и документация.

Резултатите от проекта ще доведат до възстановяване на опожарени гори, чрез презалесяване на 12.1 ха. в землището на с. Бабяк, общ. Белица, обл. Благоевград с местни видове дървета – бял и черен бор, в резултат на което ще се подобри борбата с промените в климата и ще се увеличи поглъщането на въглерода.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *