Правителството прие нова антикорупционна стратегия и пътна карта към нея

Правителството прие нова антикорупционна стратегия и пътна карта към нея

Министерският съвет прие Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027 г.) и Пътна карта за изпълнение на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027 г.), както и Анализ на изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2015-2020 г.).

Стратегията включва седем приоритета: укрепване на капацитета и повишаване на прозрачността в работата на антикорупционните органи и звена; противодействие на корупционните престъпления; укрепване на капацитета и подобряване на работата на органите, натоварени с контролни и санкционни правомощия в администрацията; повишаване прозрачността и отчетността на местната власт; освобождаване на гражданите от „дребната“ корупция; създаване на среда за обществена нетърпимост към корупцията; своевременен отговор на необходимостта от актуализация на националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията, включително в отговор на препоръки, отправени от международните институции.

Пътната карта предвижда мерките към всеки един приоритет, действия по изпълнение, индикатори и срок за изпълнение, очаквани резултати, финансиране и отговорни институции.

Проектите са изготвени от работна група с участието на представители на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен свет, Върховния касационен съд, Върховната касационна прокуратура, Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Главния инспекторат към Министерския съвет, инспекторатите към всички министерства, Националното сдружение на общините в Република България и представители на местната власт, неправителствените организации и работодателските организации, признати на национално равнище, които са членове на Гражданския съвет към Националния съвет по антикорупционни политики.

 

 

Приета е Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2021 г.

 

Министерският съвет прие с решение Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2021 г. Националната програма се изготвя ежегодно, в отговор на нуждите от стратегически политики и оперативни мерки, в зависимост от актуалните тенденции по отношение на това явление и неговото противодействие. Националната програма реализира на практика заложеното в Националната стратегия за борба с трафика на хора. Допълнително, заложените дейности отчитат тенденции относно престъплението, както и нуждите на потърпевшите лица и тяхната закрила.

По отношение на дейностите по превенция на трафика на хора, в рамките на Националната програма за 2021 г. са предвидени три национални кампании и редица инициативи на национално и местно ниво. Кампаниите ще бъдат с фокус превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация и кампания с фокус върху новите тенденции при трафика на хора. През изминалата година, заедно с десетте местни комисии в страната, беше поставен старт на кампания за превенция на трафика на бременни жени с цел продажба на новородените им деца. Тази кампания ще продължи да се реализира и през предстоящата 2021 г.

Националната програма за 2021 г. поставя акцент върху повишаването на капацитета на професионалисти, в това число магистрати, прокурори, разследващи, дипломати, социални работници и др. Освен спецификите при идентификацията, насочването и подкрепата на пострадалите от трафик на хора лица, обученията ще включват и важни теми, свързани с предотвратяване на културата на ненаказуемост на трафикантите, особено възможностите за паралелни финансови разследвания и конфискацията на имущество.

Програмата, както и в предходни години, на първостепенно място обръща внимание на дейностите, свързани със закрилата и подкрепата на пострадалите от трафик на хора лица, като приоритетна област при противодействието на това престъпление. От особено значение е надграждане на координацията на всички институции и организации във връзка изпълнението на ангажиментите по Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик.

Международното сътрудничество, събирането, и анализът на данни, традиционно са част от планираните дейности, особено с оглед ролята на Националната комисия на национален докладчик по въпросите свързани с трафика на хора, като един основен акцент тази година ще бъде изготвянето на оценка и анализ на цялостното изпълнението на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г. Тази оценка ще постави основата на изготвянето на последващия стратегически документ, който да очертава приоритетите и целите на страната ни за ефективен и дългосрочен отговор на престъплението и последствията от него.

 

 

 

С нова програма ще се привличат студенти от българска народност и ще се популяризира висшето ни образование в чужбина

 

Министерският съвет прие Национална програма Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“. Чрез програмата ще се даде възможност за представяне на българското висше
образование в чужбина, но и ще се създадат по-благоприятни условия за онлайн
кандидатстване на лица от българска народност от чужбина. Това става чрез електронна платформа, която стартира пилотно през 2020 г. заради разпространението на пандемията от COVID-19. Предстои да продължи доизграждането на платформата успоредно с нейното функциониране.

Новата програма ще осигури възможност за съдействие от страна на Министерството на образованието и науката при организирането и участието на висшите и неделните училища в рекламни кампании в чужбина, където да представят обучението в българските университети и да популяризират постиженията и предимствата им. Конкретните цели са превръщане на електронната платформа в място, където всеки български или чуждестранен кандидат-студент да може да намери актуална, обективна и важна информация за специалността, по която иска да се обучава, във всички висши училища в България. Ще се осигури възможност българските висши училища да популяризират най-добрите си програми за обучение както на български език, така и на английски и други чужди езици. Друга цел е да се предостави лесен и бърз достъп до онлайн кандидатстването за обучение, което улеснява комуникацията с кандидатите.

Създаването на Националната програма е в изпълнение на последните промени в Закона за висшето образование, на изискванията на Плана за действие на Европейската комисия в областта на цифровото образование и спомага за изграждането на Европейското образователно пространство. По този начин се отговаря на необходимостта от повишаване на значимостта на българското висше образование и улесняване на неговата дигитална трансформация.

 

 

 

 

Прекратява се разрешението за промишлена обработка на тютюн на „СЕКЕ Кърджали“ ЕООД – гр. Пловдив

 

Министерският съвет прекрати разрешението за промишлена обработка на тютюн на „СЕКЕ Кърджали“ ЕООД – гр. Пловдив. Дружеството е подало заявление за доброволен отказ, поради прекратяване на дейността си на територията на страната. Това е и причината, поради която отпада необходимостта от издаденото безсрочно разрешение, както и произтичащите от него задължения.

 

 

 

Одобрен е отчет за дейността на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз през 2020 г.

 

Правителството одобри отчета за дейността на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) през 2020 г.

В рамките на СКУСЕС през изминалата година са разгледани и съгласувани въпроси, касаещи ефективното управление, контрола и координацията на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Съгласувани са проекти на решения във връзка с необходимостта от предприемане на спешни мерки за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID – 19. Приети са Индикативните годишни работни програми за 2021 г.

По отношение на програмен период 2021-2027 г. е съгласувано решение за определяне на структурите, отговорни за управлението, контрола, отчетността, координацията и одита на програмите и програмите за трансгранично сътрудничество, което ще осигурява ефективно функциониращи системи, които гарантират прилагането на принципите на доброто финансово управление, законосъобразност и редовност на разходите.

 

 

 

 

Одобрен е коефициента по експортното застраховане за 2021 г.

 

Правителството одобри коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане за 2021 г. в размер на 9.89.

Решението се приема в изпълнение разпоредбите на Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ) и приетата през м. декември 2004 г. Наредба за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане и за определяне на механизма за заявяване на средства от централния бюджет и изплащане на застрахователни обезщетения.

С приемането на решението от Министерския съвет се одобрява застрахователният капацитет на „Българската агенция за експортно застраховане“ ЕАД („БАЕЗ“ ЕАД) за 2021 г. за сключваните застрахователни и презастрахователни договори по реда на Закона за експортното застраховане.

 

 

 

 

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на ЗНИ

 

Министерският съвет одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). От бюджета на Министерството на икономиката на Столично община ще се предоставят средства за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура- Нова улица с дължина 80 м. в район Студентски град на Столична община.

Новата инфраструктура реализира предвижданията на одобрения на СОС регулационен план на район Студентски и наред с осигуряването на транспортен достъп към приоритетния инвестиционен проект значително ще облекчи транспортния трафик в района на МГ „Св.Иван Рилски“, който се намира в непосредствена близост, като създава още една възможност за директен транспортен достъп от и към бул. „Д-р Г. М. Димитров“.

След изграждане на улицата, същата ще бъде общинска публична собственост и ще се ползва свободно от гражданите и посетителите на гр. София и района. Новоизградената улица ще допринесе й за облекчаването на транспортния трафик в района.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ приоритетен инвестиционен проект „Многофункционална сграда NV TOWER“, гр. София, на „Минстрой Пропъртис“ ЕООД.

 

 

 

Министерският съвет прие решение, с което се определя като делегирана от държавата дейност и приет стандарт с натурални и стойностни показатели за неговото финансиране

 

Министерският съвет прие решение за изменение и допълнение на

Решение № 790 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г., изменено с Решение № 972 на Министерския съвет от 2020 г.

С акта се определя Регионалният културен институт – Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ като делегирана от държавата дейност и се приема стандарт с натурални и стойностни показатели за неговото финансиране. За финансирането на културния институт в решението са предвидени 25 субсидирани бройки и е определен стандарт за финансирането му в размер на 18 321 лв.

Регионалният център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ ще управлява закрита площ от 4000 кв. м., за което е приет допълващ стандарт за закрити площи от 3 001 кв. м. до 4 000 кв. м. в размер на 28 920 лв.

 

 

 

Одобрен е проект на изменение на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка

 

Правителството одобри проект на изменение на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“), подписан на 27 ноември 2014 г.

Финансовият договор, който е за структурен програмен заем в размер до 500 млн. евро, има за цел да подпомага усвояването на средствата от Фондовете на ЕС. Средствата се използват за покриване на националното съфинансиране по проектите, изпълнявани по Оперативните програми „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.“ (ОПТТИ), „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), и „Региони в растеж 2014-2020 г.“ (ОПРР), приоритетни оси 1 и 7, както и по Механизма за свързване на Европа („МСЕ“).

Изменението се прави във връзка с Решение на Министерския съвет № 256 от 14 април 2020 г. за прехвърляне на средства между оперативните програми 2014-2020 г. за подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19 и има за цел включването в обхвата на заема на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“, което ще помогне българското правителство да се справи с нуждите от национално съфинансиране за изпълнението на проектите по програмата и по този начин ще допринесе за успешното изпълнение на мерките, предприети от българското правителство за преодоляване на икономическите последици от разпространението на COVID-19.

В обхвата на заема се включват и всички проекти в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР. в рамките на която се реализират широк спектър от проекти, насочени към енергийна ефективност, интелигентно управление на енергията и използване на възобновяема енергия в обществените инфраструктури, включително в обществени сгради и в жилищния сектор, и студентските общежития, подобряване на градската среда и райони с потенциал за икономическо развитие, обновяване на образователната, социалната, културната и спортната инфраструктура, развитието на градските транспортни системи. Понастоящем само проектите изпълнявани по инвестиционен приоритет „Устойчив градски транспорт“ на въпросната приоритетна ос на ОПРР са допустими за финансиране със средства от заема.

 

 

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството одобри отчуждаването на имот – частна собственост за модернизацията на железопътния участък Оризово – Михайлово, част от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2″. Имотът се намира в землището на село Свобода, община Чирпан, и представлява терен с площ 37 кв. м. Средствата за обезщетяване на собственика на засегнатия имот са осигурени чрез договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Министерския съвет учреди възмездно безсрочен сервитут за изграждане и обслужване на въздушен електропровод, включително на прилежащите към него стъпки на стълбове с площ до 100 кв. м за обект: „Нова въздушна електропроводна линия 110 kV от п/ст „Варна север“ до п/ст „Каварна“. Сервитутът се учредява върху поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, в с. Оброчище, с. Бобовец. гр. Балчик, с. Царичино, с. Гурково, община Балчик и в землищата на с. Божурец. с. Селце, гр. Каварна, община Каварна, с обща площ на сервитутната зона 12,503 дка.

Разрешава се продажба на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД. Имотите се намират в гр. Долни Дъбник, община Горни Дъбник, област Плевен, с. Лозно, община Кюстендил, област Кюстендил и с. Самуилово, община Сливен, област Сливен. Продажбата им ще се осъществи на търг, при начални цени, не по-ниски от пазарните стойности, определени от независими оценители. До момента дружеството е собственик и стопанисва имотите, но изпитва затруднения по поддръжката и стопанисването им.

Поради отпаднала необходимост, от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по решение на правителството се отнема правото на управление върху три имота – публична държавна собственост. Те представляват самостоятелни обекти в сграда, намираща се на площад „Св. Иван Рилски“ № 1 в гр. Перник. Съгласно Закона за държавната собственост имотите преминават в управление на областния управител на Перник.

Правителството предостави правото на управление върху имот – публична държавна собственост на община Силистра. Имотът представлява 11 помещения със застроена площ 306 кв.м, които се намират в сграда на ул. „Шар планина“ № 75, в Силистра. Помещенията ще бъдат предоставени на регионалната библиотека „Партений Павлович“ – Силистра за фондохранилище.

Поради отпаднала необходимост, с решение на Министерския съвет от Агенция „Пътна инфраструктура“ се отнема управлението върху имоти – публична държавна собственост в област Сливен и статутът им се променя на частна държавна собственост. Единият от тях представлява незастроен поземлен имот в местност „Комлука“, с. Ковачите, община Сливен. По искане на Министерството на земеделието, храните и горите той преминава в управление на ведомството. Другите имоти с построени в тях сгради се намират в с. Асеновец (община Нова Загора), с. Мокрен (община Котел) и в гр. Твърдица. Те преминават в управление на областния управител на област Сливен.

Министерският съвет отхвърли жалбата на Йордан Проданов за отмяна на Решение № 441 на Министерския съвет от 2014 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект „Път II-86 „Пловдив – Асеновград – Смолян“, участък от км 14+860 до км 24+819″, на територията на област Пловдив. Искането на жалбоподателя за частична отмяна е неоснователно, тъй като изграждането на обекта е започнало съгласно предвидените в Закона за държавната собственост срокове.

За публична държавна собственост бяха обявени два имота, разположени на територията на с. Нови хан, община Елин Пелин, област София. Правителството предостави безвъзмездно тяхното управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“.

 

 

 

Правителството определи „България Ер“ АД да оперира по три въздушните линии до Египет

 

Правителството определи „България Ер“ АД да оперира по въздушните линии София-Хургада- София, София-Луксор-София и София-Шарм Ел Шейх-София.

Определеният въздушен превозвач е заявил готовност да започне да изпълнява редовни полети по линията София-Хургада-София с честота два пъти седмично, а по линиите София-Луксор- София и София-Шарм Ел Шейх-София веднъж седмично.

Изпълняването на редовни полети по договорените линии ще подобри свързаността между България и Арабска република Египет, с което ще благоприятства развитието на сътрудничеството в различни сфери и ще предостави нови възможности за пътувания на гражданите от двете страни

 

 

Одобрен е проект на споразумение за сътрудничество в областта на културата с Унгария

 

Правителството одобри проект на Споразумение за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2021 – 2023 година.

Това Споразумение ще допринесе за поддържането на традиционно доброто и пълноценно сътрудничество в областта на културата между България и Унгария и реализирането на редица прояви от сферата на културния диалог. Като държави членки на Европейския съюз двете страни работят съвместно за утвърждаване на културата като приоритетна област в политиките на общността. Предвид изтичането на 31 декември 2020 г. на срока на Споразумението за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2018 – 2020 година, двете страни изразиха взаимно желанието си за продължаване на сътрудничеството и договориха текст на Споразумението за периода 2021 – 2023 г.

В Споразумението са посочени възможностите за сътрудничество в областта на изпълнителските изкуства, материалното и нематериалното културно наследство, литературата, издателската и преводаческата дейност, участието в изложби, музикални фестивали, киното, изобразителното изкуство и образованието по изкуства, включително детското творчество и изкуство. Предвижда се да продължи подкрепата на дейността на Българския културен институт в Будапеща и на Унгарския културен институт в София.

Предвижда се Споразумението да влезе в сила от датата на подписването му и да остане в сила до 31 декември 2023 г.

 

 

Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство между България и Казахстан

 

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, Република България и „Фонд за развитие на предприемачеството“ (DAMU), Република Казахстан.

С Меморандума се предвижда двете страни да бъдат партньори в областта на развитието на малките и средните предприятия, като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес контактите между предприятията. Двете страни поемат и задължения за обмен на бизнес-информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиране, политиката и мерките, предприети от всяко от двете правителства за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия, както и за разработване на продукти и процеси, базирани на нови иновативни технологии.

Българската и казахската страна ще си сътрудничат чрез обмен на информация за законодателство в областта на търговско-икономическата дейност, а именно – насърчаване установяването на преки контакти между предприятия от двете страни, реализация на съвместни проекти и програми, подкрепящи научноизследователската и развойна дейност, разработване на продукти и процеси, базирани на нови иновативни технологии, както и обмен на публикации и организиране на други съвместни прояви.

 

 

 

Одобрен е проект на Нота за присъединяване на МО към Техническото споразумение относно реда за командването и управлението на щаба на многонационална бригада „Югоизток“

 

Правителството одобри на проект на Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Република България към Техническото споразумение между Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховното главно командване на силите на НАТО в Европа (SHAPE) относно реда за осъществяване на командването и управлението на щаба на многонационална бригада „Югоизток“.

Присъединяването на Министерството на отбраната на Република България към Техническото споразумение е заключителен етап от процедурата по присъединяване (афилиране) на 38-ми механизиран батальон от 2-ра механизирана бригада от Сухопътните войски към щаба на многонационална бригада „Югоизток“.

Афилирането е мирновременно споразумение за провеждане на съвместна подготовка с цел повишаване на способностите и оперативната съвместимост. Същото има съществен принос както за повишаване нивото на подготовката на 38-ми батальон, така и за гарантиране на сигурността и стабилността в региона на Черно море.

 

 

 

Одобрени са резултатите от видеоконферентни заседания на ресорни министри на държавите членки на ЕС

 

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от участието на министъра на финансите в неформален видеоконферентен разговор между министрите на икономиката и на финансите на държавите – членки на Европейския съюз, проведен на 16 февруари 2021 г. По време на разговора беше представена зимната прогноза на ЕК, актуална информация относно напредъка във връзка с подготовката на националните планове за възстановяване и устойчивост, както и основните елементи на стратегията на ЕК за вземане на заем за финансиране на инструмента „Следващо поколение ЕС“. Министрите бяха информирани и за операциите по финансирането на Инструмента SURE, както и за придобития опит в процеса.

Председателството на Съвета на ЕС представи преглед на състоянието на Механизма за възстановяване и устойчивост и информира за актуалното състояние на препоръката за освобождаване от отговорност на ЕК по изпълнението на бюджета за 2019 г., както и на заключенията относно бюджетните насоки за 2022 г. Европейската централна банка докладва за източници на риск и уязвимости за финансовата стабилност.      ,

В рамките на видеоконферентния разговор министрите обмениха мнения относно финансирането и политическите приоритети за възстановяване на страните с ниски доходи в контекста на инициативата на ЕС за глобално възстановяване.

Неформалната видеоконференция на министрите по земеделие и рибарство на държавите членки на Европейския съюз се проведе на 22 февруари. Във фокуса на дискусиите беше предложението за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да бъде заета от името на ЕС, в консултациите с Обединеното кралство за постигане на съгласие относно общия допустим улов за 2021 г. и за някои дълбоководни запаси за 2021 и 2022 г.

Министрите призоваха Европейската комисия да не допуска определяне на общ допустим улов, който да доведе до блокиране на риболовните дейности. Подчертани бяха също необходимостта от ясна препратка към всички стълбове (екологичен, стопански и социален) на Общата политика в областта на рибарството на ЕС и нуждата от сътрудничество между всички заинтересовани страни при провеждане на преговорите. Съветът прикани Комисията да приключи възможно най-скоро двустранните преговори, както с Обединеното кралство, така и с Норвегия.

На 22 февруари се проведе и неформална видеоконференция на министрите по заетостта и социалната политика. В рамките на дискусията министрите обсъдиха сферата на заетостта като икономически и социален приоритет след COVID-19, уменията като инструменти за възстановяване след кризата, преодоляването на бедността и социалното изключване.

Държавите членки се съгласиха, че в повечето от тях пандемията е засегнала значително участието на жените на пазара на труда и е необходимо в плановете за възстановяване да се начертаят конкретни европейски цели за справяне с проблема. Министрите отправиха ясно послание, че са необходими съвместни действия за преодоляване на последиците от COVID-19.

Одобрени бяха и резултатите от редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“, което се проведе на 23 февруари 2021 г. чрез видеоконферентна връзка. Съветът подготви видеоконферентното заседание на Европейския съвет на 25-26 февруари 2021 г., включващо темите COVID-19, здравеопазване, сигурност и отбрана и отношения ЕС – Южно съседство.

Министрите обсъдиха актуалната ситуация, свързана с COVID-19, като отново подчертаха необходимостта от ускоряване на процеса на производство и разпространение на ваксини. Те се съгласиха, че е необходимо координацията на ниво ЕС да бъде продължена, предвид разпространението на новите варианти на коронавируса. Подчертаха също важността от запазване на функционирането на вътрешния пазар и т. нар. „зелени коридори“, осигуряващи безпрепятственото движение на стоки и услуги от първа необходимост. Въвеждането на сертификати за ваксиниране или паспорти не трябва да води до ограничаване на свободата на движение, привилегии и дискриминация.

Министрите постигнаха съгласие и за оказване на съдействие както на държавите от непосредственото съседство на ЕС, така и в глобален мащаб.

В рамките на дискусията по отношенията ЕС – Великобритания от българска страна бе подчертана необходимостта от отстояване на принципа на недискриминация и равно третиране на всички държави членки и техните граждани. Конференцията за бъдещото на Европа също беше сред темите на дискусия. Проведе се и първоначален дебат по Плана за действие относно европейската демокрация, публикуван от ЕК на 3 декември 2020 г. Държавите членки, включително и България, приветстваха основната му цел, а именно създаването на по-устойчива демокрация.

Неформалната видеоконференция на Съвета на ЕС по околна среда ще се проведе на 18 март 2021 г. Министрите на околната среда ще проведат политически дебат по предложението на Европейската комисия за нов Регламент относно батериите и отпадъчните батерии. Сред въпросите, предмет на дискусия, ще бъде поставен акцент доколко предложените изисквания за устойчивост и безопасност и за надлежна проверка ще допринесат за намаляване на въздействието върху околната среда и социалното въздействие на всички етапи от жизнения цикъл на батерията. Очаква се да бъде обсъдено и нивото на амбиция в контекста на прехода към кръгова икономика.

В дневния ред на заседанието е включен и обмен на мнения за ролята на плановете за възстановяване и устойчивост за зеления преход и за бъдещето на Европейския семестър в контекста на Механизма за възстановяване и устойчивост. Българската страна ще изрази подкрепа за обвързването на икономическото и социалното възстановяване от пандемията и зеления преход с цел постигане на устойчив растеж. В този смисъл, на преден план следва да се постави използването по най-ефективен начин на възможностите за осигуряване на взаимодействие между политики, инвестиции и научни постижения, предоставяни от новата Многогодишна финансова рамка в съчетание с Механизма за възстановяване и устойчивост.

Министрите ще обменят мнения и по Съобщението на Европейската комисия „Изграждане на устойчива на климатичните изменения Европа – новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата“, публикувано на 24 февруари т.г. Акцент ще бъде поставен върху изискванията към управление на климатичните рискове, както от частния, така и от публичния сектор, които считаме, че не следва да водят до прекомерна административна тежест, а да бъдат пропорционални и да отчитат местните климатични особености на всяка държава членка.

На 22 март ще се проведе неформална видеоконференция на министрите, отговарящи за конкурентоспособността (вътрешен пазар и индустрия). Дневният ред на срещата включва дискусия на тема „Стратегическата автономност в един отворен Европейски съюз“. България отчита значението на стратегическата автономност на ЕС като ключов приоритет за преодоляваме на трудностите и възстановяване на европейската икономика и индустрия.

Двете основни цели на този етап са укрепване на икономическата автономност на ЕС, като същевременно европейският единен пазар се запази отворен за света и гарантиране на равнопоставени условия на конкуренция. Европа следва да подпомага и насърчава въвеждането на цифрови технологии и иновации в индустрията, както и бързото развитие на нови и адаптирането на съществуващите вериги на стойността с международно участие в рамките на Общността, за да подкрепи ключови индустрии, които са силно засегнати от пандемията.

Одобрена е и позицията на  България за участие в заседанието на Съвета „Общи въпроси“, което ще се проведе на 23 март 2021 г. чрез видеоконферентна връзка. Съветът ще подготви заседанието на Европейския съвет на 25-26 март 2021 г., който ще разгледа темите C0VID-19, единен пазар, индустриална политика, цифровизация и икономика. Европейският съвет ще проведе също стратегическа дискусия по Русия и ще обсъди актуалните развития в Източното Средиземноморие и отношенията ЕС- Турция.

Правителството прие позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 22 и 23 март 2021 г. в Брюксел. Министрите на страните-членки ще обменят мнения относно подготовката на Стратегическите планове по Общата селскостопанска политика във връзка препоръките на Европейската комисия. Ще бъде обсъден и целият пакет за реформа на политиката в новия програмен период. По време на заседанието делегацията на Дания, подкрепена от 13 страни, сред които и България, ще представи обща декларация относно необходимостта от извънредни мерки за облекчаване на последиците от кризата COVID 19 върху лозаро-винарския сектор. В областта на рибарството се очаква да бъде постигнато политическо споразумение по възможностите за риболов за 2021 г. Министрите ще обменят мнения и относно готовността на фитосанитарните мерки на всяка страна за защита срещу вредители по растенията, представляващи заплаха в селското стопанство.

 

 

Удължава се концесионният договор за находище „Баалък тепе

 

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Баалък тепе“, разположено в землището на община Казанлък. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки искането на концесионера – „Геотранс инженеринг“ ООД за това. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети. Концесионният договор за находище „Баалък тепе“ е в сила от 2008 г. за срок от 12 години. От него се добиват строителни материали – базалти.

Съгласно друго правителствено решение пловдивското дружество „КЦМ 2000“ АД ще добива метални полезни изкопаеми – медни руди, от находище „Цар Асен-2″, разположено в землището на община Пазарджик. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер.

Концесията за находище „Цар Асен-2“ се предоставя за 30 години. През този период дружеството ще инвестира близо 11 млн. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора са близо 4 млн. долара без ДДС. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая това е Пазарджик.

„Терра Вижън“ ООД, гр. София, ще проучва строителни материали в площ „Голяма капия“, разположена в землищата на селата Трънак и Соколец, област Бургас. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от дванадесет месеца. През този период „Терра Вижън“ ООД ще вложи минимум 34 хил. лв. в проучвателните дейности.

 

 

Открива се процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Сарафово – юг

 

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Сарафово – юг“, община Бургас, област Бургас. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 15 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 7 358,84 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С настоящото решение се цели да се обезпечи част от морски плаж „Сарафово – юг“, община Бургас, област Бургас със задължителните дейности по ЗУЧК – осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

 

 

Определен е концесионер на морски плаж „Каварна

 

Определен е концесионер на морски плаж „Каварна“, община Каварна, област Добрич. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава министъра на туризма да сключи договор за концесия с „Роял Бей“ ЕООД, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се избира за срок от 15 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 42 602,92 лв. без ДДС.

Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 5,90 на сто.

Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 15 г. да предоставя 1 бр. чадър на цена в размер до 10 лева с ДДС и 1 бр. шезлонг на цена в размер до 10  лева е ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Инвестициите, свързани с обезопасяване и подобряване на достъпа до акваторията на морския плаж за срока на концесията са в размер на 53 072 лв. с ДДС.

 

 

Определен е концесионер на морски плаж „Сахара 1

 

Определен е концесионер на морски плаж „Сахара 1“, община Варна, област Варна. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава министъра на туризма да сключи договор за концесия със „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се избира за срок от 15 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 26 043,47 лв. без ДДС.

Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 6,60 на сто.

За целия срок на договора за концесия предложената цена на един чадър и един шезлонг с ДДС при ставка от 20 на сто, без да се увеличават са в размер на:

За първа, втора, трета, четвърта и пета година: за 1 брой чадър – до 10  лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 10  лева с ДДС; За шеста, седма, осма, девета и десета година: за 1 брой чадър – до 15 лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 15 лева с ДДС; За единадесета, дванадесета, тринадесета, четиринадесета и петнадесета година: за 1 брой чадър – до 20  лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 20 лева с ДДС.

Инвестициите, свързани с подобряване на облика и с организация на санитарно- хигиенното поддържане на морския плаж за срока на концесията са в размер на 25 356 лв.сДДС.

 

 

Определен е концесионер на морски плаж „Панорама – юг

 

Определен е концесионер на морски плаж „Панорама – юг“, община Варна, област Варна. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава министъра на туризма да сключи договор за концесия с „Кънпет 17″ ЕООД, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се избира за срок от 15 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 57 347 лв. без ДДС.

Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определено съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 6,90 на сто.

За целия срок на договора за концесия предложените цена за един чадър и за един шезлонг с ДДС при ставка от 20 на сто, без да се увеличават са в размер на: За първа, втора, трета, четвърта и пета година: за 1 брой чадър – до 8 лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 8  лева с ДДС; За шеста, седма, осма, девета и десета година: за 1 брой чадър – до 10 лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 10  лева с ДДС; За единадесета, дванадесета, тринадесета, четиринадесета и петнадесета година: за 1 брой чадър – до 15 лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 15 лева с ДДС.

Инвестициите, свързани с организация на спортно-развлекателни дейности на морския плаж за срока на концесията са в размер на 41 340 лв. с ДДС

 

 

Приет е План за действие за 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС

 

Министерският съвет прие План за действие за 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021 -2027 г.

Планът за действие за 2021 г. е изготвен в тясна комуникация с всички членове на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и с Прокуратурата на Република България.

Като инструмент за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за периода 2021 – 2027 г., планът поставя ясна годишна рамка за достигане на заложените в нея стратегически и оперативни цели. Включените в плана дейности осигуряват достигане на новите цели в стратегията, както и допринасят към надграждане на постигнатите до момента резултати, осигурявайки необходимата приемственост с Плана за действие за 2020, г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014 – 2020 г., приет с Решение № 78 на Министерския съвет от 5 февруари 2020 г.

 

 

 

Определени са отговорните институции за администрирането на системата на собствените ресурси на ЕС в България за програмния период 2021-2027 г.

 

Правителството одобри Решение за определяне на отговорните институции в Република България за прилагането на системата на собствените ресурси на Европейския съюз. Отменят се старите решения по тази тема – РМС № 777 от 2015 г., изменено и допълнено с РМС № 366 от 2016 г., и с РМС № 299 от 2019 година.

Тази промяна се налага заради новото Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом, обнародвано на 15 декември 2020 г. в „Официален вестник“ на Европейския съюз (EC) (OB L 424 от 15 декември 2020 г.). То ще се прилага за новия програмен период 2021- 2027 г. С него се въвежда нов собствен ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаси и се променя ресурсът на база данъка върху добавената стойност.

В Решението са посочени отговорните институции и звената в тях, които ще изпълняват конкретни функции във връзка с приложението на системата на собствените ресурси в страната ни. Така ще бъдат определени оперативните и организационни връзки между българските институции, които отговарят за установяването, събирането, предоставянето, осчетоводяването, отчитането и контролирането на вноската на България в бюджета на ЕС. Освен това се гарантира и добрата обща координация на цялостния процес за администриране на отделните компоненти на системата на собствените ресурси на ЕС, което е гаранция, че България ще изпълнява навременно, точно и коректно своите задължения за вноската на страната в общия бюджет на ЕС.

Указано е министърът на финансите да утвърди Ръководство за администриране на собствените ресурси на Европейския съюз в Република България, в което да бъдат описани подробно отговорностите и функционалните връзки между институциите и сроковете за изпълнение на ангажиментите им.

 

 

 

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители до края на месец май 2021 г.

 

Правителството прие промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители в сектори и икономически дейности засегнати от разпространението от COVID-19. Промените предвиждат удължаване на срока за изплащане на средствата за запазване на заетостта на работници и служители до 31 май 2021г.

Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. Работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г.

И през допълнителния период на прилагане на мярката размерът на подкрепата от държавата ще е в размер на 60 на сто от осигурителния доход и от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020г.

След промяната на Постановлението за изплащане на средства ще могат да кандидатстват работодатели, доказали спад на приходите от продажби през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, с не по-малко от 20 на сто спрямо усреднените приходи за 2019 г.

До 15 април 2021г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 януари до 31 март 2021г. Заявленията ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.

Финансовите средства ще се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт.

Постановлението влиза в сила от 1 април 2021г.

 

 

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. в размер на 69 875 лв., за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.

Средствата са необходими за възстановяване на извършени разходи от Военномедицинска академия и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за нормативно регламентирани дейности и услуги на правоимащи лица по чл. 4, т. 4 от Закона за ветераните от войните на Република България и по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

 

 

 

Отказана е отмяна на решение за отчуждаване на част от имот във връзка с изграждане на обект „Път 11-86 „Пловдив -Асеновград –Смолян“

 

Министерският съвет отхвърли жалбата на Йордан Проданов за отмяна на Решение № 441 на Министерския съвет от 2014 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект „Път II-86 „Пловдив – Асеновград –Смолян“, участък от км 14+860 до км 24+819″, на територията на област Пловдив.

Искането на жалбоподателя за частична отмяна е неоснователно, тъй като изграждането на обекта е започнало съгласно предвидените в Закона за държавната собственост срокове.

 

 

 

Изготвен анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваната от тях дейност – предимно търговска или предимно публични функции и политики

 

Министерският съвет разгледа и одобри изготвения от Агенцията за публичните предприятия и контрол анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваната от тях дейност – предимно търговска или предимно публични функции и политики. Обект на анализа са общо 16 държавни предприятия.

В одобрения документ е направен правен финансово-икономически анализ на всяко от посочените държавни предприятия, като е представена систематизирана информация за правния статут, органите на управление и контрол, извършваната дейност съобразно приложимата нормативна уредба, правни и финансово-счетоводни документи. Въз основа на това е направено разпределение на дейностите с определяне на характера на осъществяваната от съответното държавно предприятие дейност – предимно търговска или предимно публични функции и политики.

Този анализ е основа за изготвянето на програма за преобразуване на държавните предприятия, която трябва да бъде приета от Министерския съвет в 3 годишен срок.

 

 

 

Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

 

Нормативните изменения са свързани с отстраняване на допусната неточност при предходното изменение в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) – с Постановление №297/4.11.2020 г., която се отклонява от мотивите за предложената тогава регламентация.

Министерският съвет подкрепи през месец ноември 2020 г. редуцирането на инвестиционните стимули до нефинансови насърчителни мерки за проекти в икономически дейности с кодове: 82.2 – дейности на телефонни центрове за услуги; 82,99 – спомагателно обслужване на офис дейности некласифицирани другаде; 70.1 – професионални дейности на централни офиси и 52.1 – складиране и съхранение на товари. При формулирането на чл. 2, ал. 10 от ППЗНИ обаче неправилно са изключени и „административни и спомагателни офис дейности“ – 82.1. С настоящото изменение на ППЗНИ тази неточност е отстранена.

С оглед правна сигурност с предложения проект на акт се създава и разпоредба, която да укаже, че проектите, сертифицирани при условията и по реда на ЗНИ и ППЗНИ преди изменението на ППЗНИ, направено с Постановление№297 от 04 ноември 2020 г., могат да ползват от насърчителната мярка за възстановяане на разходи за осигуровки, когато такава е предвидена при сертифицирането.

 

 

Всички неопаковани храни, които стигат до крайния потребител, трябва да бъдат етикетирани

 

Всички неопаковани храни, които стигат до крайния потребител, трябва да бъдат етикетирани. Това е регламентирано в Наредба за предоставянето на информация на потребителите за храните, одобрена от Министерски съвет.

Изискванията се отнасят при директна продажба на неопаковани храни на краен потребител, както и такива, които се предлагат от заведенията за обществено хранене, където продуктите не са предварително опаковани. Етикетите трябва да указват наименованието на продукта, срока на минимална трайност или годност, както и информация за бизнес оператора, който предлага храната на пазара

Съгласно Наредбата, информация за съдържанието на продуктите се поставя в близост до храната, на мястото на предлагането й в обекти за търговия на дребно с храни. За храни, които са предварително опаковани и се доставят от заведения за обществено хранене, клиентът ще бъде информиран за съдържанието им при получаване на храната. Съдържанието на храни, които се консумират в заведения за обществено хранене, може да бъде поискано от потребителя на място.

Освен това етикетите трябва да бъдат с маркировка, позволяваща идентифициране на партидата, към която принадлежи храната. Това ще позволи храните, които представляват риск за здравето на потребителите, да бъдат по-лесно проследени и възбранени.

Основната цел на измененията е защита на здравето на потребителите и гарантиране правото им на информираност. До момента за тези храни се изискваше единствено да бъдат посочени съставките, причиняващи алергии или непоносимост.

 

 

Променя се числеността на персонала на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“

 

Министерският съвет одобри промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ към министъра на земеделието, храните и горите. Увеличава се числеността на персонала в организационните структури и административните звена в агенцията, във връзка с разширяване обхвата на противоградовата защита в страната. Целта на промените е да бъде създаден екип от опитни и квалифицирани служители, което ще осигури висока ефективност на противоградовата защита, устойчивост и предвидимост в работата на ИАБГ. По този начин ще бъде осигурена превенцията и управлението на рискови ситуации.

 

 

 

Одобрени са изменения в Наредбата за правилата, начините, техническите

способи и изискванията за измерване на отстояние по Закона за хазарта

 

Със свое постановление правителството одобри изменение и допълнение на Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта.

С приетите промени Наредбата се привежда в съответствие със Закона за хазарта (изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 2020 г.), като функциите на регулатор на хазартните и свързаните с тях дейности, предвидени в нормативния акт, се възлагат на Националната агенция за приходите.

Прецизират се процедурите по измерване на отстоянията – те ще се измерват от главния вход на сградата на игралното казино или игралната зала до главния вход на училище или на сграда, в която се предоставя социална услуга за резидентна грижа за деца, а в случаите, когато те са разположени в двор без пряк досег с уличната мрежа отстоянието ще се измерва до функциониращ пешеходен вход на двора, намиращ на най-близко разстояние до главния вход на сградата.

Въведени са и допълнителни разпоредби и определения за главен вход на oграда на училище или на сграда, в която се предоставя социална услуга за резидентна грижа за деца, и за функциониращ пешеходен вход на ограда.

 

 

Наредбата за ползването на повърхностните води конкретизира разпоредбите на закона за водите

 

Правителството прие нова Наредба за ползването на повърхностните води в съответствие с разпоредбите на Закона за водите. С нея се уреждат редът и начинът за използване на повърхностните води и водните обекти, процедурата за издаване на разрешителни и условията, при които те се издават за водовземане и ползване от повърхностен воден обект. Новата наредба ще замени изцяло сега действащата.

Конкретизират се изискванията за стопанисването и използването на бентовете и праговете в некоригираните участъци на реките извън границите на населените места и селищните образувания, както и на съоръженията, изгубили първоначалното си предназначение. Наредбата определя реда и условията за издаване на разрешителни за ползване на воден обект при изземване на наносни отложения от реките с цел поддържане проводимостта на речното легло, като част от постоянната защита от вредното въздействие на водите. Определят се изискванията към съдържанието на издаваните от директорите на басейнови дирекции становища за допустимост на инвестиционни предложения, които са предмет на процедура по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

С наредбата се регламентира и уточнява видът на документите, които се изискват по служебен път при провеждане на процедури по издаване на разрешителни за водовземане и/или ползване, както и информацията за наличие или липса на задължения. Предвидено е компетентният орган да извършва служебна проверка за това дали административният акт, издаден по реда на глава шеста от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, е влязъл в сила или подлежи на предварително изпълнение, както и дали не е загубил правно действие.

С цел намаляване административната тежест на бизнеса, при провеждане на процедури по издаване на разрешителни за водовземане и ползване от язовири, компетентният орган по служебен път ще съгласува водовземането и/или водоползването във връзка с наличие или липса на задължения. Съгласуването е със собственика или оправомощено от него лице (на което е възложена експлоатацията на язовира по отношение на техническата сигурност на съоръженията и дейността, която се извършва от собственика), както и с Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и общините.

Според разпоредбите при издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на плаващи съоръжения в язовири ще отпадне изискването за предоставяне на прединвестиционно проучване, включително част „Конструктивна на хидротехническото съоръжение“ (съгласно Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и хидроложка част и хидравлично оразмеряване).

В наредбата се конкретизират и задълженията за извършване на обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите от „Напоителни системи“ ЕАД, когато се установи необходимост от изземване на наносни отложения за осигуряване нормална проводимост.

 

 

Работещите във временно затворените заради COVID-19 икономически дейности ще получават компенсация в размер на 75% от осигурителния им доход до края на юни 2021 г.

 

Работещите във временно затворените с акт на държавен орган заради COVID-19 икономически дейности ще получават компенсация в размер на 75% от осигурителния им доход до края на юни 2021 г. Това реши правителството с одобряването на промени в ПМС № 325, в което се регламентират редът и условията за изплащането на този вид финансова подкрепа.

Компенсациите ще се изплащат за не повече от 60 дни в рамките на 2020 родина и за не повече от 90 дни в рамките на 2021 година, в които наетите лица са ползвали неплатен отпуск заради наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.

Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез финансовия механизъм REACT-EU. Запазват се условията и реда за кандидатстване и получаване на финансовата подкрепа.

 

 

Осигурено е допълнително финансиране за ОПРЧР по механизма REACT-EU

 

Правителството прие промени в разпределението на средствата по линия на механизма REACT-EU, съгласно които предвиденият за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 ресурс възлиза на 339 612 132 лв. Сумата е с 24 612 132 лв. повече в сравнение с първоначално направеното разпределение.

Допълнителен финансов ресурс ще бъде насочен към операция „Запази ме“. По нея се предоставя подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които временно са преустановили стопанската си дейност в резултат от наложените с акт на държавен орган противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID -19.

 

 

България отпуска 185 465 лева за международна помощ

 

Министерският съвет одобри 185 465 лева по линия на официалната помощ за развитие на България за международни организации.

Средствата ще бъдат разпределени за предоставяне на хуманитарна помощ чрез целеви и нецелеви вноски за международни организации както следва: 68 454 лева за Фонда на ООН по населението; 39 117 лева (20 000 евро) към Международната агенция за атомна енергия; 48 556 лева на Службата на Върховния комисар по правата на човека на Организацията на обединените нации; 29 338 лева към бюджета на Специалната наблюдателна мисия на ОССЕ в Украйна.

Участието на България в горепосочените инициативи ще допринесе за реализиране на външнополитическите цели на страната ни в обществено значими области като защитата на правата на човека и справянето с настоящата пандемия, която се очаква да има продължителни здравни и социално-икономически отражения.

 

 

България ще предостави хуманитарна помощ за населението на Сирия и Йемен

 

България ще предостави хуманитарна помощ за справяне с хуманитарните кризи в Сирия и Йемен в размер на 195 584 лв., реши правителството на днешното си заседание.

Финансирането ще бъде осигурено от средствата по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

Средствата ще бъдат предоставени на Международния комитет на Червения кръст и Световната продоволствена програма.

 

 

Срокът за изплащане на компенсации за запазване на заетостта в секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ се удължава до 31 май 2021 г.

 

Срокът за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта в размер на 290 лв. месечно на работниците и служителите и самоосигуряващите се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ се удължава до 31 май 2021 г. Това реши правителството с одобряването на промени в Решение № 429 за определяне на условията и реда за изплащане на финансова подкрепа по тази мярка за съхраняване на работните места в предприятията, директно засегнати от извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., изм. и допълнено с Решение № 982 на Министерския съвет от 31 декември 2020 г.

Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в, рамките на настоящия бюджет на мярката в размер на 80 млн лв. Компенсации ще се изплащат след получаване на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар.

 

 

Одобрени са близо 5 млн.лв. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на  допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 5 133 704 лева за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения, за възстановяване на инфраструктурни обекти. Сумата се осигурява от резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

 

 

 

Одобрено е сключването на договор за осигуряване на Remdesivir

 

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване сключването на договор за осигуряване на лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir), предназначен за лечение на коронавирусна инфекция.

Договорът между Министерството на здравеопазването и Gilead Sciences Ireland UC – притежател на разрешението за употреба на лекарствения продукт, ще бъде на стойност 24 292 000 лв., за осигуряване на 36 000 флакона от медикамента, при месечна доставка на 6000 флакона за период от 6 месеца.

Анализът на епидемичната обстановка в страната показва, че през последните седмици се наблюдава ръст на заболяемостта от коронавирусната инфекция, като пропорционално нараства и броят на хоспитализираните пациенти, при които е необходимо прилагането на лекарствения продукт. С осигуряването на количества от лекарствения продукт здравната система ще бъде обезпечена с терапевтични възможности за справяне със заболяването.

Министерският съвет прие също Решение за одобряване на проект на Договор за дарение на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Р България от Европейската комисия.

Задълбочаването на кризата с COVID-19, засягайки обществото и икономиката на Съюза, принуди държавите членки да приемат редица извънредни мерки. На 14 април 2020 г. беше публикуван Регламент (ЕС) 2020/521 на Съвета за активиране на спешната подкрепа по Регламент (ЕС) 2016/369 – Emergency Support Instrument (ESI). Инструментът ESI подпомага държавите членки за справяне в борбата с коронавируса, включително чрез осигуряване ваксини за всички европейски граждани.

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *