Общинският съвет прие бюджета на община Благоевград за 2021 година в размер на 91,2 млн. лева

Общинският съвет Благоевград проведе днес редовно заседание. Сесията се състоя от 09,30 ч. в зала „22 септември“. Заседанието се проведе при дневен ред от 55 точки.

Извън дневния ред изказване от името на директорите на културни институции към Община Благоевград направи диригентът и ръководител на Биг Бенд Благоевград Борис Янев.

По първа точка от дневния ред заместник-кметът по икономика Ясен Попвасилев направи изказване относно поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност. Заместник-кметът информира общинските съветници, че  финансирането е необходимо за решаване на тежки проблеми на града, свързани с инфраструктурата на Благоевград, като посочи параметрите на дълга.

Кметът на община Благоевград инж. Румен Томов обясни   предназначението на дълга за осигуряване на финансови средства за проект „Реконструкция на 11 улици в ЦГЧ Благоевград /подмяна на водопровод и канализация и рехабилитация на уличната настилка/“.

В проекта е включено финансиране и за изместване на захранващ водопровод (гл. кл. I-III зона) в участъка от О. Т. 201 до О. Т. 118 – IV микрорайон Благоевград. Стойността на кредита е 4 994 000,00 лв. Кметът инж. Румен Томов посочи,  че водопроводите на тези улици са в изключително лошо състояние. Канализационната инфраструктура е също амортизирана, мръсна вода влиза в помещенията на жилищните сгради .

Общинският съвет Благоевград след гласуване разреши поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.

По втора точка от дневния ред кметът на община Благоевград инж. Румен Томов запозна съвета с Доклад за Проекта на бюджета и инвестиционна програма на община Благоевград за 2021 г. Проектът на бюджет на община Благоевград за 2021 година е в размер на 91,2 млн. лева. Средствата в проекто-бюджета са разпределени, както следва:

за делегирани държавни дейности – 56,6 млн. лева;

за местни дейности и делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи – 34,6 млн. лева.

Проектът на бюджета на община Благоевград за 2021 година е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2021 година, Решенията на МС за приемане на стандарти за делегираните държавни дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 година, наредбите, приети от Общински съвет Благоевград, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от община Благоевград, тенденцията в развитието на собствените приходи.

 

Общинските съветници приеха предложението на Комисията по младежта и спорта за промяна на бюджета.

Отпадат заложените 449 012 лева за изграждане на нова клетка за четири лъва в Зоопарка в Благоевград, като парите да бъдат  пренасочени за спортните клубове, за културни дейности и поставяне на парапет на реката Бистрица на алеята край Американския университет. С решението си съветниците на практика отхвърлиха напълно възможността Благоевградският Зоопарк да получи лиценз.

Общинският съвет прие бюджета, Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година и актуализирана бюджетна прогноза  за местните дейности за периода 2021 г. – 2023 г. на Община Благоевград.

По точка 5 от дневния ред съветът прие предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата на работна заплата.

По точка 16 от дневния ред Общинският съвет взе решение за освобождаване от заплащане на наемни вноски на наемателите на общински търговски обекти с предназначение за заведения за хранене и развлечение по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, както и на собствениците и наемателите на заведенията за хранене и развлечения, ползващи открити площи, за периода от 01.02.2021 г. до отмяна на противоепидемичните мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID-19, въведени със Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

По точка 22 от дневния ред Съветът даде съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на покривни конструкции на общински нежилищни имоти, публична общинска собственост за поставяне на фотоволтаични централи до 30kW за производство на електрическа енергия.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Следващата сесия е извънредна, свиква се на 05 март 2021 г. /петък/ от 09,30 ч.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *