Община Якоруда обявява процедура за избор на кредитна институция за получаване на кредит

ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на финансова или кредитна институция на основание Решение №66/Протокол №ОбС-06/13.10.2021г. на Общински съвет-Якоруда относно предоставяне на дългосрочен кредит на Община Якоруда“

Община Якоруда обявява процедура за избор на кредитна институция за получаване на кредит, съгласно Решение №66/Протокол №ОбС-06/13.10.2021г. на Общински съвет-Якоруда.

Изборът на кредитна институция ще се проведе съгласно Процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник, приета с Решение №102/Протокол №ОбС-06 от 14.09.2018г. на Общински съвет гр. Якоруда.

Описание на услугата: „Избор на финансова или кредитна институция на основание Решение №66/Протокол №ОбС-06/13.10.2021г. на Общински съвет-Якоруда относно предоставяне на дългосрочен кредит на Община Якоруда“.

Размер и вид на финансирането: Максимален размер на дълга – 1 500 000 /един милион и петстотин хиляди/ лева. Вида на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

Срок на валидност на офертите: Срокът за валидност на офертата е 120 (сто и двадесет) дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

Критерии за оценка на офертите – Икономически най-изгодна за Общината оферта, въз основа на Неколичествени (30 т.) и Количествени (70 т.) критерии, подробно описани в Документацията за участие в процедурата.

Начин на достъп до документацията за участие в процедурата и данните за финансовото състояние на общината са на разположение на интернет страницата на Община Якоруда – http://yakoruda.bg/ в Профил на купувача.

Място, срок и начин на подаване на офертите: Участниците могат да представят своята оферта чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград, п.к. 2790, ул. Васил Левски №1, или на място на посочения адрес, не по-късно от 17.00 часа на 21.12.2021г. Офертите постъпили след този срок се връщат и няма да бъдат разглеждани. Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик.

Наименование, адрес, телефон, електронен адрес на Общината, лице за контакт:

гр. Якоруда, община Якоруда, ул. Васил Левски № 1, E-mail: obshtina@yakoruda.egov.bg                                                                       Телефон: 07442 23-28                                                                                лице за контакт: г-жа Беди Осман – зам. кмет на Община Якоруда

 

 

 

 

ИНЖ. НУРЕДИН КАФЕЛОВ

Кмет на Община Якоруда

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *