Община Сандански реализира първия в България проект за изграждане на компостираща инсталация

Партньори по проекта са Община Кресна и Община Струмяни

На 12 юни 2020 г. в Заседателната зала на община Сандански се проведе закриваща конференция на първия в България успешно реализиран проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците.

Проектът BG16M1OP002-2.002-0013-C01 „Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“, финансиран от ДБФП  BG16M1OP002-2.002-0013-C0/13.11.2017 г. от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

 Общият бюджет на проекта възлиза на 9 368 737.16 лв., от които

Европейско съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие:

6 006 389.33 лв.

Национално съфинансиране от Бюджета на Република България: 1 059951.06 лв.

Данък добавена стойност:    1 515 502.66 лв.

Общинско съфинансиране в размер на 786 894.11 лв. от бюджета на:

община Сандански:   666 578.00 лв.

община Кресна:            80 263.20 лв.

община Струмяни:       40 052.91 лв.

Начало на проекта:

13.11.2017

Край на проекта:

13.06.2020

По проекта е изградено предприятие за обработка на битови отпадъци, включващо:

–           Регионална инсталация за компостиране на  разделно събрани зелени и дървесни отпадъци, с капацитет до 2 800  тона годишно;

–           Регионална инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, с капацитет до 12 000 тона годишно.

Основните цели, които са постигнати с изпълнението на проекта са:

  • Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез изграждената инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци;
  • С изградената компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, образувани на територията на общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Сандански, ще се осигури еколого-съобразното управление на тези отпадъци;
  • Изгражданите инсталации и въвеждането им в експлоатация ще допринесе за постигане на националните цели, заложени в националното законодателство и в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
  • Повишаване на общественото съзнание

Оснвните резултати, които са постигнати са:

  • Достигане на по-високо ниво на управление на отпадъците в общините от РСУО-Сандански съгласно йерархията при управлението им, заложена в ЗУО (Закон за управление на отпадъците) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  • Намаляване на количествата отпадъци оставащи за обезвреждане, съответно по-ниски разходи по експлоатация на регионалното депо за неопасни отпадъци в м. „Могилата” и намаляване на вредното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда;
  • Изпълняване на заложените в ЗУО цели за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло;
  • Намаляване на заплащаните отчисления за обезвреждане на отпадъците на депа с цел намаляване на количеството на депонираните отпадъци и насърчаване на тяхното рециклиране и оползотворяване;
  • Изпълнение на целите на общините от РСУО-Сандански по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУО;
  • Извличане на суровина от потока битов отпадък и предаването й за оползотворяване.

Инвестиционният проект е в съответствие и подпомага изпълнението на  Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и на Националния стратегически план за поетапно намаляване на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. Проектът е в съответствие и с европейските и национални политики за ефективно използване на отпадъците като ресурси.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *