Нови такси за технически услуги в община Сандански гласуваха съветниците за 2021 г.

Нови такси за технически услуги в община Сандански гласуваха съветниците за 2021 г.

Цената на таксите за технически услуги не е променяна от 2008 г. Тогава тя изхождаше от минималната работна заплата, която бе  180 лв., а от началото на годината е 650 лв. Таксите за технически услуги обхващат териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството и кадастъра. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка, вероизповеданията и Българският червен кръст. За издаване на скица от действащите планове за регулирани или нерегулиран имот таксата е една – 10 лв. Всяка заверка на скица ще струва още 10 лева, като досега е била 5 лева. Издаване на виза за проектиране ще се плаща 25 лв. за града, а за селата 15 лева. Удостоверенията за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство ще се плащат по 30 лева, за заверка на препис от документи и за копия от планове и документацията към тях таксата става 2.50 лева на страница за формат А4 и 5 лева на страница за формат, по-голям от А 3. За обяснителна записка на лист ще се събира такса от 0.20 лева. Досега се е заплащала обща такса в размер на 2.50 лева. Запазва се цената за издаване на заповед за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ и акт за непълноти и грешки в одобрението в размер на 50 лева.

Нова такса ще се плаща за издаване на разрешение за строеж и заповед по чл. 154 от Закона за устройство на територията, като сумата е 50 лева за строежи от категория 1 до 5-та и за строежи от 6-та категория цената е 150 лева. Присъствието на длъжностно лице при откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия, ниво на строежа и заверка на протокола  образец таксата е в размер на 20 лева, толкова ще се плаща и за заверка на протокол при извършване на проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа. За издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения, за сергии, маси за търговия цената е в размер на 50 лева, маси за сервиране за 1 линеен метър /м кв., но не по-малко от 50 лева, за павилиони – 100 лева, за други преместваеми обекти – 300 лева.   Издаването на разрешение за рекламно информационни елементи ще струва 20 лв. на кв.м, но не повече от 200 лв.  Всяко едно издаване на становище от главния архитект ще струва 50 лева, заповед за промяна на възложителя ще се таксува в размер на 20 лв., за земни маси 2.50 лв. на кв.м. За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация и регистрация на строежите таксата е до 200 лева, за линейни обекти –  до 100 метра таксата е 300 лева, за разликата над 100 метра таксата не трябва да надвишава повече от 3000 лева.

Ще се плаща такса за издаване на удостоверение за заварен строеж, която е в размер на 100 лева. Намалява се таксата за издаване на удостоверение за административен и за идентичност на административния адрес, която е била 30 лева, а сега става 20 лева. Новите такси влизат в сила за календарната 2021 година и те са гласувани и одобрени от областната администрация в Благоевград.

 

Struma.bg

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *