Нови промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права предвиждат в община Банско от следващата 2021 година

Нови промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права предвиждат в община Банско от следващата 2021 година

Промените са свързани с изчисляването на такса битови отпадъци и касаят изменения в промилите на отделните компоненти – сметосъбиране и транспортиране, обезвреждане и поддръжката на чистотата на обществени места.

Очакванията са новите изменения да доведат до увеличение на приходите на община Банско от такса битови отпадъци и до по-качествено изпълнение на услугите, свързани с дейностите по чистота. От администрацията са категорични, че това няма до доведе до промяна на крайната стойност на таксата за битов отпадък за гражданите и тя ще се запази както досега.

Проектонаредбата не предвижда промени за жилищни имоти в град Банско. Там размерът на промилите при изчисляване на таксата за битов отпадък си остават същите за всичките три компонента, а именно по 0.1 промил за всеки, или общо 0.3 промила.

Промяна има в разпределението за град Добринище, но и там крайните промили си остават 3, както досега. При разпределението има намаление на промилите за сметосъбиране и транспортиране, където изчислението вече ще става на база 0.9 промила, а не както досега – на 1.5, и при поддръжката на чистотата на обществените места, където се намалява от 1 промил на 0.8. За сметка на това се увеличават промилите за поддържане и експлоатация на депа, които от 0.5 стават 1.3 промила.

Промяна има и за жилищни имоти в селата от Местенски район, където такса БО се изчислява на база само на два компонента – сметосъбиране и транспортиране, и поддържане и експлоатация на депо, които стават по 1,5‰ всеки, а досега бяха 2 промила по първия и 1 по втория компонент. Крайните промили при изчисляването също се запазват на 3.

Леко увеличение се предвижда на таксата за БО за нежилищни имоти, когато тя се определя въз основа на вида и броя на използваните съдове, т.е. според количеството на едно извозване. С новите изменения цената за 1 бр. кофа /0,11 куб.м/ се увеличава от 2 лева на 2,96 лв., като 1.05 лв. са за събиране и транспортиране на битови отпадъци и 1.91 лева за обезвреждане в депа. Цената за изхвърляне на 1 бр. контейнер /1,1 куб.м/ се увеличава от 20 на 29,60 лв., или 10.50 лева за събиране и транспортиране на битови отпадъци и 10.10 за обезвреждане в депа. Това води и до увеличение на годишния размер на таксата за извозване.

От община Банско увериха, че това завишение и преразпределение на промилите няма да доведе до увеличение размера на данъците за гражданите, а се цели по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

Предложените промени вече са публикувани на страницата на община Банско за обществено обсъждане и тече едномесечният срок за предложения и становища. Тепърва предстои те да бъдат разгледани и от постоянните комисии към ОбС и респективно да минат на гласуване от местния парламент.

В мотивите на проектодокумента е записано, че промяната се е наложила след направен финансов анализ на извършваните от общината дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци и тяхното третиране, при което е установен дисбаланс между приходите от такса битови отпадъци (ТБО) и направените разходи за отделните дейности, който формират крайната цена на услугата. Посочено е, че при 100% събираемост на облога за 2020 г. тези приходи ще покрият едва около 66 на сто от одобрените разходи по приетата с решение на Общински съвет – Банско план-сметка. За покриване на останалата част от разходите се разчита на приходи от стари, несъбрани вземания – недобори. За получаването на голяма част от тях обаче се използват законови процедури за принудително събиране, процедурите по които продължават във времето и извън бюджетната година. Така приходите от ТБО се оказват недостатъчни, за да покрият всички разходи и ежегодно увеличаващите се обезпечения по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

В мотивите е записано още, че преодоляването на съществуващия дисбаланс налага при формиране на размера на таксата за битови отпадъци за текущата година при същата данъчна оценка да се промени разпределението в промилите, за да може текущият облог да покрива изцяло планираните разходи в план-сметката за съответната година. Очакванията са тази стъпка да доведе до възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, както и до създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси също е сред очакваните резултати от прилагането на новите изменения.

Според предложения проект на план-сметка необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и транспортиране, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Банско през 2021 г. възлизат на 3 572 685 лв. От тази сума за сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на община Банско са предвидени средства са в размер на 1 183 700 лева. За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 985 375 лв., и 1 403 600 лева за заплащане разходите за отчисленията и депонирането на битови отпадъци.

ЯНА ЙОРДАНОВА

 

Struma.bg

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *