На 30 ноември предстои редовно онлайн заседание на Общински съвет – Гоце Делчев

На 30 ноември предстои редовно онлайн заседание на Общински съвет – Гоце Делчев

На 30 ноември 2021г. /вторник/ от 14:00 часа ще се проведе редовно, от разстояние в електронна среда, чрез видеоконференция(отнлайн) заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев при следния дневен ред:

 1. Изменение в дейността на ОП „Селскостопански и благоустройствени услуги“ гр. Гоце Делчев, приемане на правилник за организацията и дейността, и определяне на структура и числен състав на предприятието.
 2. Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на община Гоце Делчев за периода 2022-2024 г.
 3. Преструктуриране на разходите за функция „Здравеопазване“ – „Фонд за специализанти“ и „Пътни разходи за медицински специалисти“ към МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев и „Помощи отпуснати по решение на Общински съвет-Гоце Делчев“.
 4. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №87802.10.101, местност „Папаз чаир“ от землището на село Попови ливади, за „жилищно строителство“.
 5. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №44416.8.113, местност „Каменика“ от землището на село Лъжница, за „жилищно строителство“.
 6. Разрешаване изгвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №05606.27.34, местност „Балтовици“ от землището на село Борово, за „Складово-производствена дейност и фотоволтаичен парк“.
 7. Разрешаване изготвянето на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев в обхват поземлен имот с идентификатор 17347.15.54, местност „Шимака“, от землището на град Гоце Делчев.
 8. Разрешаване изготвянето на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев в обхват поземлен имот с идентификатор 17347.15.41, местност „Шимака“, от землището на село Господинци.
 9. Разрешаване изготвянето на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев в обхват поземлен имот с идентификатор 17395.139.22, местност „Заемджиков чифлик/Мочура“, от землището на село Господинци.
 10. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1716 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев.
 11. Продажба на урегулиран поземлен имот V от квартал 2 по плана на село Лъжница на собственика на построената в имота сграда.
 12. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев.
 13. Предложение от управителя на „Общински пазари“ ЕООД град Гоце Делчев за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на търговски обект, включен в капитала на дружеството.
 14. Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на общински поземлен имот от „Пасище“ в „Селскостопански път“.
loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *