На 28 ЯНУАРИ 2021 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание /ОНЛАЙН/на Общински съвет гр. Гоце Делчев

На 28 ЯНУАРИ 2021 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание /ОНЛАЙН/на Общински съвет гр. Гоце Делчев

На 28 ЯНУАРИ 2021 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание /ОНЛАЙН/на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

Общинските съветници ще заседават при следния дневен ред:

 1. План за работата на Общинския съвет за 2021 г.
 2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 г.
 3. Освобождаване от такса за услугата “събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране” на физически лица с жилищни, нежилищни и търговски обекти на територията на община Гоце Делчев, които няма да се използват през 2021 г.
 4. Освобождаване от такса за услугата “събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране” на юридически лица с обекти на територията на община Гоце Делчев за 2021 г.
 5. Кандидатстване на община Гоце Делчев с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
 6. Кандидатстване на община Гоце Делчев с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ – Оперативна програма за храна и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
 7. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно делегирана дейност.
 8. Задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в община Гоце Делчев.
 9. Изменение на Решение №37/19.12.2019 г. на Общински съвет – Гоце Делчев, относно удължаване срок на кредит.
 10. Изменение и допълнение на решение №92/Протокол №7 от 31.03.2016 г. на Общински съвет – Гоце Делчев, относно удължаване срок на кредит.
 11. Одобряване на техническо задание и разрешаване изготвянето на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод и даване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през имоти, собственост на община Гоце Делчев.
 12. Именуване на улици в град Гоце Делчев.
loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *