На 24 февруари 2021 г. /сряда/ от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет град Гоце Делчев

На 24 февруари 2021 г. /сряда/ от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет град Гоце Делчев

Заседанието на ОбС – Гоце Делчев ще се проведе отново онлайн заради епидемичната обстановка в страната.

Общинските съветници ще заседават при следния дневен ред:

 1. Определяне на представител на община Гоце Делчев за редовно заседание на 25.02.2021 г. на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Благоевград и съгласуване на позиция и мандат по дневния ред.
 2. Приемане бюджета на община Гоце Делчев за 2021 г.
 3. Изменение на решение №134/30.07.2020 г. на Общински съвет гр.Гоце Делчев, относно трансформиране на краткосрочен общински дълг в дългосрочен.
 4. Издаване на запис на заповед от Община Гоце Делчев в полза на Държавен фонд „Земеделие“ за обезпечаване на авансово плащане на СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за 2021 г.
 5. Възлагане услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, като услуга от общ икономически интерес на Домашен социален патронаж – гр. Гоце Делчев, по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0011-C01 „Патронажна грижа+ в община Гоце Делчев“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 6. Приемане на Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Гоце Делчев за учебната 2021/2022 г.
 7. Създаване на нова социална услуга ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Община Гоце Делчев, като делегирана от държавата дейност.
 8. Приемане на отчет за изпълнение на програма за управление на отпадъците на община Гоце Делчев 2014-2020 г., за отчетен период 2020 г.
 9. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.1857 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, на собственика на построената в имота сграда.
 10. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2654 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, на собственика на построената в имота сграда.
 11. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.18.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, на собственика на построената в имота сграда.
 12. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1846 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев.
 13. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот XIII, имот с планоснимачен номер 773, 1005 от квартал 64 по плана на село Брезница.
 14. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя, частна общинска собственост.
 15. Отдаване под наем на помещения за търговска дейност в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Брезница.
 16. Предоставяне под наем на животновъди на общински пасища, мери и ливади.
 17. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с проектен идентификатор 49432.19.9, местност „Лозята/Гребенаря“ от землището на село Мосомище, за „жилище за временно обитаване/къща за гости“.
 18. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на част от земеделски имот с идентификатор 06306.49.198, местност „Балиица“ от землището на село Брезница, за „жилищно строителство“.
 19. Промяна показателите за УПИ XI-476 от квартал 178 по действащия план на Гоце Делчев.
 20. Искане за становище за Парцеларен план за обект: „Електронна съобщителна мрежа на „Кабел актив“ ООД на територията на община Гоце Делчев, община Хаджидимово, община Гърмен и община Сатовча“.
 21. Дарение на движима вещ, частна общинска собственост на „Многопрофилна болница за активно лечение “Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев.
 22. Промяна на показателите за нов УПИ от квартал 272 по плана на гр. Гоце Делчев.
loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *