Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10 часа редовно правителствено заседание

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2019 Г. ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НА­ЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2020.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2019 Г., ИЗГОТВЕН ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КУЛ­ТУРЕН ИНСТИТУТ „ТОПЛОЦЕНТРАЛА“ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕ­МЕННИ ИЗКУСТВА „ТОПЛОЦЕНТРАЛА“.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 727 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОР­ГАНИ, КОИТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОИТЕ ФУНКЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ ПО СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ, ВЪЗЛАГАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ НА СИСТЕМНИЯ ИНТЕГРАТОР – „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕ­ДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗ­ВИТИЕ ПО ПРОГРАМИ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТ­РУДНИЧЕСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 Г. И ЗА ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИТЕ ПО ПРОГРАМИ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕ­РИОД 2021 – 2027 Г.

Внася: министърът на регионалното развитите и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНА­ТА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪ­ВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕ­ЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУР­ГАС, ФАЗА 2″, ПОЗИЦИЯ 5 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ОРИЗОВО – МИХАЙЛОВО“.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕН­ЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВО­ДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИ­ТОТО ИМУЩЕСТВО ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В УКАЗАТЕЛ, СЪДЪР­ЖАЩ ДАННИ ЗА КОНТАКТ С НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ (PSAP-DIR) МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТ­РЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА 112″, КОЯТО Е ОПРЕДЕЛЕНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМУНИКАЦИОНЕН ОФИС, ПОДПИСАНО НА 7 АПРИЛ 2020 Г. В СОФИЯ И НА 22 ЮЛИ 2020 Г. В КОПЕНХАГЕН.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ БЕДСТВИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 686 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕС­ТВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБ­ЛИКА ХЪРВАТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2021 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО ОБ­РАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „ОБРАЗОВАНИЕ“, ПРОВЕДЕНА НА 19 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ТУРИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 1 МАРТ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ЧЕРВЕНКА“, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КАБАКУМ – ЮГ“, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ „КАМЧИЯ – СЕВЕР 3″, „КАМЧИЯ – СЕВЕР 4″ И „КАМЧИЯ – СЕВЕР 5″, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *