Започва санирането на кметства в община Симитли по проект на ПРСР

Kметът на община Симитли – Апостол Апостолов, подписа Акт образец 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка, с което започва работата по санирането на кметствата в селата Крупник и Брежани.

Обновяването на сградите е в изпълнение на поредния спечелен проект на Община Симитли – „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли“, Договор № BG06RDNP001-7.008-0012-C01 по Оперативна програма “Програма за развитие на селските райони“, Приоритетнa ос “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Кметствата в Крупник и Брежани са първите от предвидените за саниране сгради, в които ще започнат плануваните проектни дейности. Проектът обхваща също и сградата на Общинска администрация – град Симитли, както и сградите на кметствата в селата Градево, Мечкул, Ракитна, Сенокос и Сушица.

Общата стойност на проекта е 809 360.55 лв., от които 687 956,46 лв. са финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 121 404,09 лв. – национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

Проектът има за цел намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните им характеристики чрез саниране (пълно или частично); Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез отоплителни системи с висока ефективност, включващи и възможности за регулиране на потреблението и поддържане на стабилни нормативни параметри на микросредата в отопляваните обекти; Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на договорирането за енерго – спестяване в общинския сектор; Намаляване емисиите на парниковите газове; Модернизиране на осветлението в общинските обекти, без да се намалява нивото на осветеност и качеството на осветлението (чрез използване на компактни луминесцентни лампи, автоматични системи за контрол, управление, ниво на осветеност).

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *