Забраняват разходките на домашните любимци на определените за отдих места в Разлог, ограждат им специални площадки

Забраняват разходките на домашните любимци на определените за отдих места в Разлог, ограждат им специални площадки

Нова програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Разлог начертава дългосрочни и ефективни мерки за справяне с проблема. Програмата е синхронизирана със Закона за защита на животните, националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на страната ни и приетата към нея през месец февруари тази година наредба, Закона за ветеринарномедицинската дейност и други законови актове. Сред целите на програмата са прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на популацията на безстопанствените кучета, в т.ч. и при отглеждането, развъждането и търговията с кучета и не на последно място повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната кастрация и регистрация.

Програмата регламентира както задълженията на общината в качеството й на собственик на бездомните кучета, така и на всички собственици на домашни любимци. Към нея е изготвен план за действие, като предвидената организация по овладяване на популацията включва прилагани и досега дейности по залавяне на безстопанствени кучета и извършване на ветеринарномедицинска обработка, като кастрация, която е основната мярка за борба с увеличаване на популацията, и още ваксиниране срещу бяс и др. болести с цел намаляване на риска от разпространението им, обезпаразитяване, чипиране, трайно маркиране, издаване на паспорт и регистриране на животните в системата на БАБХ. За целта всяка година община Разлог трябва да сключва договор с юридическо лице, което да извършва описаните дейности. За да има възможност за анализ и преценка на промяната в популацията на безстопанствените кучета, кметовете на населените места в общината ще имат задължението веднъж на две години да извършват дейности по преброяването им, а община Разлог в качеството й на собственик на бездомните животни ежегодно трябва да води регистър на заловените и обработени кучета, върнатите по места, идентификацията им в системата на БАБХ и издадени паспорти.

С оглед поддържане чистота на местата за отдих и възпрепятстване на агресивно поведение на кучета спрямо деца и възрастни, на детски площадки и на места, определени за отдих във всички населени места в общината, ще бъде въведена забрана за разхождане на кучета. Местата ще бъдат обозначени с табели. За собствениците на домашни любимци до края на 2021 година община Разлог трябва да определи площадки за разхождане, които според програмата трябва да бъдат оградени и с поставени указателни табели, кошчета и др. Мярката цели да провокира отговорното отношение на собствениците към опазване чистотата на населените места.

Програмата вменява и задълженията на собствениците на домашни любимци по отношение регистрация, обезпаразитяване и стимулиране на кастрацията. За целта се предвижда провеждането на ежегодна информационно-образователна кампания.

Контролът по изпълнението на плана за действие по програмата за намаляване на популацията на безстопанствените кучета ще бъде вменен на кметовете по населени места, които ще извършват проверки по сигнали и жалби от граждани и ще следят собствениците на домашни любимци да изпълняват вменените им задължения.

Отговорността за управлението, оценката и отчетността на програмата е на кмета на общината. Негово задължение е да съблюдава за изпълнението на заложените цели и задачи, за организацията и методите на изпълнение, прилагани от съответните административни звена. Задълженията му включват отчетност на свършеното през годината, като ежегодно до 1 март трябва да изготви отчет за изпълнението на програмата и да го сведе до знанието на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Негово задължение е и да уведоми обществеността за програмата и плана за действие, както и за всяка последваща промяна в тях чрез публикуването им на интернет страницата на общината.

В момента тече 30-дневният срок за внасяне на предложения и становища от граждани по предложената програма, след което тя ще бъде разгледана и от Общинския съвет./Struma.bg

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *