Ето ги мерките за зимата

Те са съобразени с въведените в страната противоепидемични мерки и са задължителни за прилагане от всички лица, извършващи дейност в туристическите обекти, които са обекти с обществено предназначение по смисъла на Закона за здравето, търговски обекти или други обекти, предаде economy.bg.

Основните цели на тези правила са:
1. Прилагане на противоепидемичните мерки във връзка с Covid-19 с цел осигуряване на максимална защита здравето на туристите през зимен сезон 2021/2022.
2. Процедури, които трябва да се спазват при съмнение за коронавирусна инфекция на гост/гости.
3. Комплексни и координирани действия, съобразени с епидемичната обстановка в страната, свързана с Covid-19.

Противоепидемичните мерки можете да прочетете тук.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ЗИМЕН СЕЗОН 2021/2022 България – сподели своята зимна история! Bulgaria – share your winter story! Версия 1 Мерките за зимния туристически сезон 2021/2022 са съобразени с въведените със заповедите на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки и са задължителни за прилагане от всички лица, извършващи дейност в туристическите обекти, които са обекти с обществено предназначение по смисъла на Закона за здравето, търговски обекти или други обекти. През зимния туристически сезон 2021/2022 се спазват и Указания за функциониране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19 в България, на Министерство на туризма, които са съобразени със заповедите на министъра на здравеопазването, с указанията и препоръките на Световната здравна организация (СЗО), Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и Съобщение на Комисията COVID-19: Насоки на ЕС за постепенно възобновяване на туристическите услуги и за санитарни протоколи в обектите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството от 13.05.2020 г. Мерките се спазват при провеждането на всички видове туризъм и предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на зимния (ски), морския, културния, кулинарния, здравния (балнео, СПА, уелнес, медицински), планинския, селския, винения, еко, конгресния, детския и младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм; 20211129 2 Ключови цели: 1. Прилагане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 с цел осигуряване на максимална защита здравето на туристите през зимен сезон 2021/2022. 2. Процедури, които трябва да се спазват при съмнение за коронавирусна инфекция на гост/гости. 3. Комплексни и координирани действия, съобразени с епидемичната обстановка в страната, свързана с COVID-19. Мерки в местата за настаняване и в заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към тях или самостоятелни ✓ Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в Указания за функциониране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България на Министерството на туризма и са съобразени със заповедите на министъра на здравеопазването. Указанията са публикувани на институционалната страница на Министерството на туризма: https://www.tourism.government.bg/kategorii/covid-19 ✓ При пристигане на гостите се регулира и контролира потокът от гости в обекта, като не се смесват входящ и изходящ поток, не се допуска струпване на туристи в една зона и се спазва изискването за физическа дистанция от 1,5 м; ✓ На видно място, пред входа на обекта и на рецепция, са поставени информационни табели (или по друг начин) за максималния брой гости, които могат едновременно да отседнат в дадена част от обекта, за спазването на хигиена на ръцете, както и за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м; ✓ Не се допуска повече от 1 гост на 8 кв. м, в зависимост от квадратурата на приемната зона и рецепция. Изключение се допуска за членовете на едно семейство. 20211129 3 Процедури в случай на съмнение за коронавирусна инфекция при гост в място за настаняване (т.нар. „Здравен протокол“) ✓ При съмнение за коронавирусна инфекция на гост, същият се изолира в предварително определена стая. Обектът не се карантинира, спазват се заповедите на министъра на здравеопазването и предписанията на съответната регионална здравна инспекция, която може да въведе допълнителни мерки, ограничения и забрани в зависимост от епидемичната ситуация в обекта. ✓ Конкретните стъпки, които в такъв случай трябва да следва хотелиерът, задължително ще се прецизират на място от здравните власти, съобразно конкретния случай. Предприемат се следните действия: ✓ Снабдете госта със защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба. Отделете го от останалите туристи и осигурете възможност да бъде прегледан от лекар в предварително определена от Вас стая. Предложете му дезинфектант за ръце за извършване на хигиена на ръцете; ✓ Определете едно лице, а не различни служители, което да се грижи за госта (при необходимост), който е заболял, до пристигането на медицинските специалисти. По възможност лицето да е със завършен ваксинационен курс срещу COVID-19; ✓ Определеното лице следва да приложи стандартни предпазни мерки, включващи хигиена на ръцете и употреба на лични предпазни средства (маска за лице за еднократна или многократна употреба и ръкавици); ✓ Стриктно спазвайте инструкциите и препоръките на лекаря в обекта или на медицинските специалисти на лечебното заведение, с което обектът има сключен договор за обслужване, РЗИ или Центъра за спешна медицинска помощ; ✓ Семейните хотели и къщите за гости нямат задължение да имат сключен договор за обслужване с лечебно заведение. Те стриктно спазват инструкциите на Центъра за спешна медицинска помощ по отношение на болния и препоръките на здравните инспектори на РЗИ по отношение на контактните лица и противоепидемичните мерки; 20211129 4 ✓ След изолиране/транспортиране на госта се извършва проветряване, почистване и дезинфекция на помещенията/местата, в които е пребивавал. Мерки при трансфер на туристи и при организирани туристически пакети с автобусен превоз ✓ Редът при трансфер на туристи и организирани туристически пакети с автобусен превоз се определя от съответния превозвач при спазване на противоепидемичните мерки; ✓ Трансферът на туристите, при възможност, се осъществява с отворени прозорци на превозното средство с цел проветряване; ✓ В превозното средство се поставят стикери с основните противоепидемични мерки и за спазването им. Кабинкови въжени линии, седалкови лифтове и влекове Туристите задължително трябва да покриват своите уста и нос по време на престоя в кабината, както и на териториите на лифт станциите посредством защитната маска за лице. Препоръката важи и за всички лифтове, влекове, пътеки в зоната за начинаещи, както и пред касите, на които се закупуват карти. Броят на пътуващите в закритите лифтови съоръжения може да бъде ограничаван по преценка на оператора на лифта при необходимост. Организацията на коридори и контролът при качване на туристите на съоръженията трябва да са направени така, че да се спазва дистанция от минимум един метър. Кабините да се дезинфекцират по график не по-малко от три пъти на ден с препарати, които са разрешени от министъра на здравеопазването за продуктов тип 2. Дезинфектантите за ръце, одобрени от министъра на здравеопазването, трябва да бъдат поставяни на конкретно обозначени места преди и след ползването на кабинковите съоръжения. Целодневната експлоатация на кабините следва да се осъществява при максимално свалени прозорци и шлюзове за проветряване на въздуха в тях. Във всяка кабинка да бъдат поставени стикери, показващи лице със защитна маска. Разстоянието между чакащите на опашки за лифтовете да е минимум един метър. 20211129 5 Заведения за хранене и развлечения на територията на ски зоните и ски гардеробите Заведенията на територията на ски зоните следва да спазват приетите Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България на Министерството на туризма. https://www.tourism.government.bg/kategorii/covid-19 На територията на ски гардеробите е задължително покриването на уста и нос от защитната маска за лице. Задължително е поставянето на обозначени места на дезинфектанти за ръце, одобрени от министъра на здравеопазването. Провеждане на периодична дезинфекция на всички контактни повърхности. Следва да се въведе организация по недопускане струпване на лица и въвеждане спазването на физическа дистанция от 1,5 м между ползвателите на гардеробите. Съгласно последните разпоредби на Министъра на здравеопазването заведенията могат да работят при наличието на следните условия: 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието, са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:  са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или  представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно-верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ. Условията не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст. За валиден „зелен сертификат“ по Заповед № РД-01-977/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването се счита: 1. „Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или аналогичен на него документ“ е документ за завършен ваксинационен курс срещу COVID-19. Документът 20211129 6 трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на която е поставена последната получена доза ваксина срещу COVID-19, пореден номер на дозата, както и общия брой дози при ваксини, които се поставят двукратно, търговско наименование на поставената ваксина срещу COVID-19, наименование на производителя/притежателя на разрешението за употреба, държавата, в която е издаден и наименованието на издаващия компетентен орган, а за сертификата на ЕС – и неговия уникален идентификатор. 2. За завършен ваксинационен курс се приема поставянето на съответен брой дози от дадена ваксина срещу COVID-19, посочени в Приложение № 3 и изтичането на 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза. За завършен ваксинационен курс се счита и комбинираният прием на една доза ваксина Vaxzevria/ AZD1222 с една доза ваксина Comirnaty/ BNT162b2 (Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine). 3. „Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване“ е документ, който удостоверява, че лицето е преболедувало COVID-19 и който е валиден за периода от 11-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Сертификатът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от NAAT изследване и положителен резултат (Positive), данни за органа, издаващ документа, държава, в която е направено изследването и неговия уникален идентификатор. „Изследване NAAT“ означава молекулярно изследване за амплификация на нуклеинови киселини, като например полимеразна верижна реакция с обратна транскриптаза (RT-PCR), циклично медиирана изотермична амплификация (LAMP) и техники с транскрипционно медиирана амплификация (TMA), използвани за откриване на наличието на рибонуклеинова киселина на SARS-CoV-2 (RNA). 4. Аналогичен на цифровия COVID сертификат на ЕС за преболедуване документ е документ, който удостоверява, че лицето е преболедувало COVID-19, и който е валиден за периода от 11-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от PCR изследване или от бърз антигенен тест и положителен резултат (Positive), данни за лечебното заведение, извършило изследването (наименование, адрес или други данни за контакт) или за органа, издаващ документа и държавата, в която е направено изследването. 20211129 7 5. „Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване“ или аналогичен на него документ е документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната бърз антигенен тест, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа. Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, вид на изследването, изписан на латиница метод (PCR или RAT) и отрицателен резултат (Negative), дата и час на вземане на проба за изследване, търговско наименование и производител на теста (задължително за бързите антигенни тестове), наименование на лабораторията/лечебното заведение, извършило изследването, държава, в която е направено изследването и орган, издал сертификата/документа, а за сертификата на ЕС – и неговия уникален идентификатор. Ски училища Дейността на ски училищата трябва да се подчинява на строги правила: групите да са от максимум 10 души, като не се допуска лица с видимо нездравословно състояние да участват в тях, както и да не се допуска смесване или преместване на лица от една в друга група. При обучението в ски училищата задължително се спазва изискването за физическа дистанция между обучаващите се и ски инструкторите. Туристите следва да носят правилно защитната маска за лице, която покрива носа и устата. Преди започване на обучението да бъде осигурен филтър (измерване на температурата за учителите, участващи в процеса, служителите на ски училището и всички обучаеми). Отстоянието между клиентите по време на обучението им да не бъде по-малко от 1,5 м, като препоръчителна и най-безопасна е индивидуалната форма на обучение. Информираност на територията на ски зоните, ски гардеробите и ски училищата Поставяне на табели/екрани и информационни материали с инструкции и правила, които трябва да се спазват на всички точки, на които има значителен поток от туристи – каси, станции на ски съоръжения, паркинги, ски гардероби, рецепции и др. При възникнали въпроси туристите да се обръщат за съдействие към служителите на туристическия обект, които трябва да бъдат запознати с мерките за безопасност. 20211129 8 Защитни маски за лице и нос трябва да се носят на следните места в зимните курортите: 1. Обществен транспорт, шатъл бусове, таксита; 2. Аптеки, поликлиники, клиники, болници, социални домове, старчески домове; 3. Магазини и всички търговски обекти; 4. Банки, пощи и всички обществени институции; 5. Туристически информационни центрове; 6. В ресторанти до консумация на храната; 7. Всички закрити обществени места. Най-важни правила, които трябва да се спазват от всички: 1. Спазване на поне 1,5 м дистанция от непознати; 2. Правилно носене на защитната маска за лице (покрива носа и устата) в закритите обществени места; 3. Въздържане от ръкостискане, когато поздравявате; 4. Покриване на носа и устата със защитна маска за лице, когато сте заобиколени от много хора и на открито; 5. Често миене на ръцете; 6. Кихането и кашлянето да се извършват в извивката на лакътя или в носна кърпичка; 7. Редовно проветряване на затворените помещения; 8. При поява на симптоми или ако се почувствате болни, НЕ ИЗЛИЗАЙТЕ! Свържете се по телефона с някого от персонала и поискайте преглед от лекар! Мерките могат да бъдат променяни по всяко време, при настъпили значителни изменения в епидемичната обстановка!

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *