3 март, 2021

Pirin Press

Пиринският новинар

Екскметът на Благоевград Атанас Камбитов оспорва пред Административен съд – Благоевград решението на КПКОНПИ, с което бе санкциониран с близо 100 000 лв. заради конфликт на интереси

Жалбата е била внесена първо през декември пред наказващия орган – КПКОНПИ, а преди два дни е постъпила и в Административни съд, научи „Струма“. Делото е разпределено за разглеждане на съдия Димитър Думбанов.

Припомняме, че Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прие решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на бившия кмет на община Благоевград Атанас Камбитов на заседанието си от 25 ноември 2020 г., проведено чрез видеоконферентна връзка заради епидемичната обстановка. Проверката срещу него е започнала през 2019 г. след сигнали от орган на съдебната власт.

По първия сигнал Комисията се е произнесла със свое решение от 8.01.2020 г., че не е установен конфликт на интереси при закупуване на общински поземлен терен от дружеството поради липса на частен интерес от страна на кмета. Проверката по втория сигнал обаче е установила, че два имота частна общинска собственост са продадени на „Старт-2015“ ЕООД. Едноличен собственик на капитала и управител е Румяна Шекерлийска, счетоводителка във фирмата на Камбитов. Дружеството е регистрирано през 2014 г., като преди да стане негов управител, тя закупила от Камбитов поземлен имот в гр. Свети Влас.

В периода 25.09.2017 – 3.10.2017 г. като едноличен собственик на капитала и управител е вписан тогавашният кмет на Благоевград Атанас Камбитов. Той провежда извънредно общо събрание на „Старт 2015“ ЕООД и разпределя дивидент на самия себе си в размер на 79 800 лв., формиран от натрупаната и неразпределена печалба за 2015-2016 г. Сумата му е изплатена от Р.Шекерлийска в качеството й на счетоводител на същото дружество. В същия ден, в който е взето решението за изплащане на горепосочената сума, Камбитов продава дяловете си в „Старт 2015“ ЕООД на бившия си шофьор Ивайло Благов, като промените се вписват в Търговския регистър, а след това – на 20.10.2017 г., за управител отново е избрана и вписана Р. Шекерлийска.

На 17.09.2020 г. в Търговския регистър е вписана промяна на едноличния собственик на „Старт 2015“ ЕООД. Новият собственик е дружеството „Старт Груп 2020“ ООД със съдружници Атанас Камбитов и дъщеря му. По този начин двата закупени имота частна общинска собственост през 2016 г. и 2017 г. преминават в собственост на дружество, в което съдружник е бившият кмет, участвал в продажбата им.

Установеният от КПКОНПИ конфликт на интереси касае действията на Камбитов в качеството му на лице, заемащо висша публична длъжност – той е издал заповеди и е утвърдил протокол за продажбата на единия общински имот, сключил е договор за продажба на другия общински имот, като и двете действия са извършени в частен интерес на свързано с него лице. За това му е наложена глоба в размер на 10 000 лв. Отделно от нея, с решение на Комисията се отнема в полза на държавата получената материална облага в размер на 87 627 лв.

Изводите на КПКОНПИ за наличие на икономически зависимости между лицата се базират на практиката на Върховния административен съд. В случая събраните доказателства сочат, че е налице дългосрочно финансово-стопанско обвързване между „Старт – 2015“ ЕООД и Камбитов, а това внася съмнения в обективността и безпристрастността на лицето, заемащо висша публична длъжност, при упражняване на неговите правомощия, касаещи въпросното дружество.

Припомняме, че заради въпросното вписване на тогавашния кмет Атанас Камбитов като управител на фирма „Старт – 2015“ ЕООД общинската съветничка Злата Ризова поиска от ОИК – Благоевград предсрочно прекратяване на кметския мандат. В сигнал от 17 април 2019 г. тя посочваше, че кметът Атанас Камбитов е бил вписан в Търговския регистър като управител и едноличен собственик на „Старт – 2015” ЕООД между 25 септември и 3 октомври 2017 г., което е закононарушение на ЗМСМА, поради което поиска предсрочно прекратяване на пълномощията му.

На 22 април с 5 гласа „против“ и 4 „за” ОИК отхвърли искането. Срещу решението бяха депозирани 5 жалби в Административен съд, но 4 от тях – на общинските съветници Злата Ризова, Калоян Ханджийски, Валери Смиленов и протестъра Николай Кутанов, бяха счетени за недопустими поради липса на правен интерес, тъй като били подадени в качеството им на физически лица. Оцеля само жалбата на БСП, тъй като е подадена съгласно законовите изисквания от председателя на партията Корнелия Нинова.

Делото в Административен съд беше спряно от съдия Саша Алексова до приключване на търговското дело в Окръжен съд, което се явява преюдициално. Оказа се, че кметът Атанас Камбитов оспорва вписването му за управител на фирма „Старт – 2015“ ЕООД по време на втория му мандат с аргумента, че е станала техническа грешка. Той предяви искове срещу фирмата, представлявана от Румяна Шекерлийска, с които да бъде обявен като несъществуващо обстоятелство изборът му за управител и вписването му като такъв да бъде прогласено за нищожно и недопустимо, и в крайна сметка заличено. Исковете бяха отхвърлени като неоснователни от окръжния съдия Николай Грънчаров. В  мотивите си той посочва, че представените писмени доказателства от Агенцията по вписванията опровергават твърденията както на ищеца Атанас Камбитов, че не е изразявал воля да стане управител, така и на едноличния собственик на фирмата Румяна Шекерлийска.

Всъщност твърденията на двамата са, че между тях било постигнато съгласие за управител да бъде назначен Антон Камбитов, братът на кмета. След изготвянето на документите те били предадени на адвокат, който да заяви и впише промените по отношение на прехвърлянето на дяловете на дружеството и избора на нов управител. Впоследствие, като разглеждал документите, Камбитов разбрал, че е допусната грешка и в решението на едноличния собственик на капитала е посочено, че Румяна Шекерлийска избира за нов управител него, а не както се били договорили – неговия брат.

Камбитов твърдеше пред съда, че веднага предприел действия за поправяне на грешката, като се обадил на Шекерлийска и я уведомил, че е станала грешка, и в документите следва да бъдат направени корекции. От представените документи по делото обаче е видно, че пред служителя в Агенцията по вписванията към Търговския регистър е било представено съгласие с образец от подписас което подписаният Атанас Камбитов изрично е изразил съгласие и приел да управлява фирмата в качеството му на управител на дружеството и да разписва документи, свързани с дейността на дружеството.

Още по-любопитното е, че представеният образец от подпис на ищеца Атанас Камбитов е нотариално заверен от нотариус Катерина Тамбураджиева на 18.09.2017 г., като заверката е под № 2098 от същата дата. С друга декларация Камбитов е декларирал истинност на посочените в документите обстоятелства, за което е ангажирал наказателната си отговорност.

След като Атанас Камбитов е подписал образец от подпис и дал изрично съгласието си да бъде избран за управител на дружеството ответник, то обективно невъзможно е същият да не е знаел, че той, а не неговият брат Антон Камбитов, ще бъде избран за управител на фирмата въз основа на Решение от 18.09.2017 г., взето от Румяна Шекерлийска в  качеството й на едноличен собственик на капитала на фирмата, изготвено в писмена форма от същата дата.

Недопустимо е да се приеме, че едноличният собственик на капитала Румяна Шекерлийска при наличието на съгласие с образец от подписа, по реда на чл. 141, ал. 3 от ТЗ, дадено от Атанас Камбитов с нотариална заверка на подписа, не е била запозната със съгласието му да бъде избран за управител именно той, а не неговият брат, както се твърди в исковата молба по делото. След като ищецът е подписал образец от подпис и е дал изрично съгласието си да бъде избран за управител на дружеството ответник, то обективно невъзможно е същият да не е знаел, че той, а не неговият брат, ще бъде избран за управител на фирмата, са част от мотивите на съдията, с които отхвърля исковата молба.

Решението на Окръжен съд – Благоевград е от януари 2020 г, т.е.  във времето, когато Атанас Камбитов вече не е кмет. То се обжалва, но дори и да бъде потвърдено на последна инстанция, от възбновяването на спряното дело в Административен съд – Благоевград вече няма да има практически смисъл, защото Атанас Камбитов не е кмет.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

 

Struma.bg

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *