Делото за АМ Струма започва отново

Делото за АМ Струма започва отново

Върховният административен съд върна за ново разглеждане дело за автомагистрала „Струма“. Отмени определение от септември миналата година по процес по жалба на Сдружение за дива природа „Балкани“ срещу писмо на екологичния министър за прекратено производство, касаещо пътен възел Кресна.

Върховните съдии от касационната инстанция не споделят извода на първоинстанционния съд, че процесното писмо е само едно становище като етап от цялостната процедура по изготвяне и приемане на изменението на ПУП. Становището по ЕО е крайният завършващ акт на едно специално нормативно регламентирано производство. Аналогично на правния статус на решението по ОВОС и на решението по оценката за съвместимост по смисъла на член 31 от Закона за биологичното разнообразие, за които по силата на закона е предвидено самостоятелно съдебно обжалване.

Екологичната оценка също е предмет на специална нормативна уредба в Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Извършването на екологичната оценка е част от процедурата за изготвяне и одобряване на ПУП, като оценката е част от устройствения план, съгласно член 125, ал. 6, от ЗУТ. Правният ефект на становището по екологична оценка има характера на самостоятелно решение на административен орган, което рефлектира в правната сфера на възложителя, на лицата, чиито инвестиционни предложения са включени в изменението на плана, на засегнатата по смисъла на § 1, т. 25 от ДР на ЗООС общественост, каквито в случая са жалбоподателите, посочват от ВАС.

По изложените съображения прекратителното определение следва да бъде отменено и делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия, считат върховните съдии. Определението на ВАС е окончателно. Предмет на производството пред АССГ е писмо на екоминистъра до председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, с копие до Министерство на регионалното развитие на благоустройството. В него е потвърдено, че не се изисква процедура по екологична оценка и оценка за съответствие за проект ПУП-ПП за доизграждане на ПВ „Кресна“, попадащ в обхвата на Лот 3.2, землище на град Кресна.

В писмото е посочено, че за инвестиционен проект „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“ е проведена процедура по ОВОС, в рамките на която е извършена процедурата по ОС с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 и процедурата е приключила с Решение по ОВОС №3-3/2017 година.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *