В Симитли стартира прием на документи от кандидати за длъжност „Социален асистент“

В Симитли стартира прием на документи от кандидати за длъжност „Социален асистент“

                                                           ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

2730 – гр. Симитли, ул.”Хр. Ботев” № 27, тел. 0748/7-21-38, 7-21-57, факс: 0748/7-22-31

 

                                                     О   Б   Я   В   А

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА”

 

Община Симитли в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 15.02.2021 г. /понеделник/ стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

 

     Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

 

  • Заявление-декларация (по образец);
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография;
  • Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено минимум основно образование;
  • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за зашита от домашното насилие (по образец);
  • Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит/при наличие на такива/

Заявявленията от кандидатите за асистенти се приемат в сградата на ЦСРИ-гр. Симитли /сградата на бившия пансион /, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа,

 по тел. 0882 444 751

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Симитли на адрес:

www. simitli.bg

            ПОДБОР

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори до 8 часов работен ден, като ще предоставят подкрепа на минимум двама потребители.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *