1 март, 2021

Pirin Press

Пиринският новинар

Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки на територията на община Белица

НА ОСНОВАНИЕ
З А П О В Е Д № РД-15-380
НА КМЕТА НА ОБЩИНА Белица,
Се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на община Белица, считано от 00:00 часа на 14.11.2020 год. до второ нареждане.
На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.61, ал.2 и чл.63,ал.4 и 11 от Закона за здравето, чл.73 от АПК във връзка с увеличаването на заболеваемостта с COVID-19 на територията на област Благоевград, и във връзка с Решение №673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 год. за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020 год. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 год., Решение №418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 год., Решение №482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 год., Решение №525 на Министерски съвет от 30 юли 2020 год. и Решение №609 на Министерски съвет от 28 август 2020 год., и предложение на Главния държавен инспектор във връзка със Заповед №РД-01-651 от 11.11.2020 год. на Министъра за здравеопазването
Н А Р Е Ж Д А М:
I.Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Белица, считано от 00:00 часа на 14.11.2020 год. до второ нареждане.
1. Преустановяват се груповите празненства на открито и на закрито (в т.ч. сватби, кръщенета и други).
2. Забранявам, всички пазари, тържища, базари и изложения на открито и закрито на територията на гр. Белица и населените места.
3. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите да създадат организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м., (ИЗРИЧНО и за магазините за хранителни стоки).
4. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
5. Ограничавам достъпа за външни лица в сградата на Общинска администрация – Белица, като за целта не се допуска повече от 1 /едно/ лице.
6. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-609 от 21.10.2020 год. на министъра на здравеопазването.
II. Заповедта да се сведе до знанието на населението на община Белица като се публикува на сайта на общината и разлепи на определените видни места.
III. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ-Белица към РУ-Разлог. Кметовете и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки, за гр. Белица – Лазар Лардев – Главен специалист „ОМП“.
IV. Препис от настоящата заповед да се връчи на горе-посочените лица за сведение и изпълнение.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА: /П/
РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ
ИЗГОТВИЛ:
И. Дагонов – Секретар на община Белица
loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *