Бизнесдама ще трябва да връща субсидия за изграждане на две къщи за гости в село Ковачевица

Бизнесдама ще трябва да връща субсидия за изграждане на две къщи за гости в село Ковачевица

Бизнесдама ще трябва да връща субсидия от 391 160 лв., която получила от ДФ “Земеделие“ за изграждане на две къщи за гости в село Ковачевица, община Гърмен.

Толкова била безвъзмездната финансова помощ, отпусната преди 6 г. на  ЕТ „Красимира Дукинова“  по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. на ЕС. Средствата били одобрени след мотивировка, че с изграждането на къщи за гости ще се насърчи икономическият растеж, в региона ще се създадат нови работни места и ще се развие селският туризъм. Представен бил бизнес план, в чиято финансова част били заложени приходи и разходи за всяка от 10-те години.

При последвала проверка обаче било установено, че заложените приходи в одобрения бизнес план за трите години 2016, 2017  и 2018 г. по 200 000 лв. на година, или общо 600 000 лв., не са постигнати и са драматично ниски.

За 2016 г. са реализирани приходи от нощувки в размер на 1725.29 лв., като изпълнението на плана е в размер на 0.88 %. За  2017 г. са реализирани приходи от нощувки в размер на 6165.16 лв., изпълненият план е в размер на 3.08 %. За 2018 г. са реализирани приходи от нощувки в размер на 2623.84 лв.,  изпълнението на плана е в размер на 1.31 %. Изпълнението на заложените в бизнес плана приходи от подпомаганата дейност, изчислено средноаритметично за проверените години – 2016, 2017 и 2018, възлиза на 1.76 %  – под 20 % от приходите.

Заради неизпълнение на финансовите параметри в бизнес плана, директорът на ДФ „Земеделие“ издал акт за установяване на публично държавно вземане на 10 февруари 2020 г., с който на едноличния търговец  Красимира Дукинова от с. Огняново е определено да възстанови публично държавно вземане в размер на 391 160 лв.

Актът е обжалван пред Административен съд – Благоевград. От приетите по делото доказателства обаче безспорно се установява, че е налице бездействие от страна на собственичката  на къщите за гости, изразяващо се в неизпълнение на заложените финансови параметри в бизнес плана за три поредни години на действие на договора, което не се и оспорва от жалбоподателя.

С тези мотиви съдия Саша Алексова потвърждава акта на директора на ДФ „Земеделие“ спрямо ЕТ „Красимира Дукинова“ за връщане на 100 % на отпуснатата финансова помощ от 391 160 лв., както и да изплати направените съдебни разноски за адвокатски хонорар в размер на 7729.92 лв.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС.

Това е поредното дело, което бе разгледано в Административен съд за така наречените къщи за гости след проверките на ДФ „Земеделие“ от миналата година. На 30 от тях в Благоевградска област бяха наложени на 100 % санкции, като 11 бяха в община Гърмен.

Фирмите, които бяха погнати да връщат европейските пари, са: „ЕТ „ГЕОРГИ МАВРОДИЕВ-73“, „Тернивест“ ООД, ЕТ „АХМЕД БИЛЮКОВ“, СИН ГАРДЪН ЕООД, „КИК-КРАСИ 2012“ ЕООД, ЕТ „Сузана Газиева-СУЗИ 2012“, „ЗИРО ЦЕНТЪР“ ЕООД, ЕТ „НЕВСЕ МЕХРЕМ“, ЕТ „Гълъбица Мавродиева“, ЕТ „ИВА ШЕЛДОН“, ЕТ „Красимира Дукинова“.

 

struma.bg

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.